Lövön

Lövön är en av Sörmlands största sammanhängande ädellövmiljöer. Du kan vandra i lummig lövskog och känna doften av ramslök. Området ingår sedan många år i EU:s nätverk för värdefull natur, Natura 2000.

Utsikt över sjö

Lövön är en halvö i östra delen av Hjälmaren som ligger vid inloppet av
Hyndvadsström. Det är en av Sörmlands största sammanhängande ädellövmiljöer.
Området har en mosaikartad struktur. Här dominerar ädellövträd med arter som ek,lind, ask och alm. Det finns också rikligt med björk, asp, al, rönn, sälg och hassel. Andra vanliga buskar och brynväxter är nypon, hagtorn, skogstry och måbär.

Flera olika naturtyper finns med allt ifrån slutna lundmiljöer till mer öppna trädklädda hagmarker med mellanliggande sumpskogar. I den östra delen av området finns även en del före detta åkrar. Topografin är svagt kuperat med flera spridda mindre hällmarker.

Området har en stor variation av olika naturtyper, småbiotoper, grova träd och livsmiljöer för många olika arter.

Enkel väg med grus och gräs

I området finns en markerad led fram till eldplatsen. Vandringsleden är lite drygt 3 km. Rastbord och grillplats finns efter ca 1 km.

När du besöker området om våren kommer du bland annat att se och känna doften av den härliga ramslöken! Kom ihåg att inte att plocka mer än till husbehov och att det är förbjudet att gräva upp plantor. Om du plockar – plocka gärna lite utspritt så det inte blir helt tomt någonstans då vi vill alla ha möjlighet att njuta av ramslöken även i framtiden!

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

naturreservat.sodermanland@lansstyrelsen.se

Växel: 010-223 40 00

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Parkering
  • Rastplats
  • Vandringsled

Bevarandeplan

Bevarandeplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Om Lövön på Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.