Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplanen och lämnar artskyddsdispens för Ostlänken Stavsjö-Loddby

Länsstyrelsen har nu lämnat besked till Trafikverket om att tillstyrka järnvägsplanen för Ostlänkens etapp Stavsjö-Loddby, som bland annat innehåller den 8 kilometer långa Kolmårdstunneln. Samtidigt har Länsstyrelsen också beslutat att bevilja dispens från artskyddsförordningen, då järnvägsbygget påverkar livsmiljöer för den fridlysta hasselsnoken.

Planen avser en 15 kilometer lång järnvägssträcka genom Kolmården, mellan länsgränsen mot Sörmland och infarten till Norrköping. Järnvägsplanen är utformad i linje med regeringens beslut i juni 2018 om tillåtlighet för utbyggnad av Ostlänken. Därefter har ett omfattande arbete lagts ner för att närmare klarlägga hur järnvägen kan utformas och byggas. En viktig del av underlaget är den miljökonsekvensbeskrivning som har upprättats till planen och som godkändes av Länsstyrelsen i maj 2023.

Syftet med den långa tunneln är att begränsa ingreppen på miljöer som är viktiga för naturvård och friluftsliv och därmed bevara dessa värden för framtiden. Trots det kommer järnvägsprojektet att ge en stor påverkan på miljön, framförallt på vattenmiljöer och många natur- och kulturmiljöer. Projektet kommer också, särskilt under byggtiden, att orsaka en hel del störningar för närboende.

– Det blir alltid påverkan och störningar när så här stora byggprojekt ska genomföras och därför måste avvägningar göras. Vi bedömer att Trafikverket i det här skedet har tagit de hänsyn som är rimliga. En del viktiga frågor kvarstår också att reda ut innan bygget kan starta. Ett kontrollprogram ska upprättas för att begränsa påverkan på vattenmiljöer. Vid Kolmårdenförkastningen ska ett ekologiskt kontrollprogram tas fram för att begränsa och följa upp skador på växt- och djurlivet. Dessutom ska en särskild plan för hantering av jord- och bergmassor upprättas före byggstart, säger Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Östergötland.

I samband med att besked lämnas om tillstyrkan av järnvägsplanen har Länsstyrelsen nu också beslutat att ge dispens enligt artskyddsförordningen för den påverkan som projektet orsakar på hasselsnokens livsmiljöer. Hasselsnok är strikt fridlyst och dispens kan därför bara lämnas på grund av särskilt samhällsviktiga projekt och då inga alternativa lösningar finns. Dispensen är förenad med villkor som innebär att Trafikverket måste utföra skydds- och kompensationsåtgärder som säkerställer att det i framtiden kvarstår livsmiljöer för hasselsnok i samma utsträckning som idag.

– Den här järnvägsplanen har inneburit ett omfattande utredningsarbete för både Trafikverket och Länsstyrelsen. För oss är det viktigt att kunna lämna samlade besked och därför är det bra att vi har kunnat besluta om både järnvägsplanen och artskyddsdispensen i ett sammanhang säger Ann Holmlid länsråd, Länsstyrelsen Östergötland.

Mer information

För att ta del av Yttrandet över järnvägsplanen och Beslutet om artskyddsdispensen kontakta Länsstyrelsen Östergötland. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss