Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen bildar två nya naturreservat i Norrköping

Utsikt över Dvardalaskogen

Utsikt över Dvardalaskogen. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Torsdagen den 23 november beslutade Länsstyrelsen Östergötland om två nya naturreservat i länet. Det är Dvardalaskogen och Dammfallebäcken, båda i Norrköpings kommun, som nu har skydd som naturreservat.

Dvardalaskogens naturreservat

Dvardalaskogen ligger strax norr om Åby och det tätortsnära läget har gjort att den och omgivningarna sedan länge varit välbesökta av friluftsutövare.

Reservatet är en del av ett område med stora arealer av äldre barrskog och här finns en stor biologisk mångfald. Till stor del är det hällmarkstallskog, men i sprickdalar och lägre terräng finns en del grov granskog med inslag av ädellövträd som ek, lönn och hassel. Det förekommer många ovanliga lavar och mossor och den rika förekomsten av död ved ger bra förutsättningar för insekter och värmegynnade kräldjur som hasselsnok.

– Det har varit en lång process att bilda reservatet och flera aktörer har varit delaktiga. Det kuperade området har varit försiktigt brukat av Holmen, som redan på 1990-talet avsatte områden för naturvård. Kungstensområdets samfällighetsförening har upplåtit 12 hektar skogsmark och Norrköpings kommun har avsatt cirka 50 hektar, säger Olle Jonsson, handläggare områdesskydd, Länsstyrelsen Östergötland.

Reservatet är 152 hektar varav 129 är skog.

Dammfallebäcken

Dammfallebäckens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Östergötland.

Dammfallebäckens naturreservat

Dammfallebäckens naturreservat ligger i Vånga och har en lång historia av brukande som gjort avtryck på naturen. Redan på 1540-talet låg här Hundekulla hammare och skogen nyttjades för bete och bruksbehov.

– Det kan tyckas märkligt att det finns så höga naturvärden i Dammfallebäckens gamla bruksskog. Landskapet såg annorlunda ut när gruvor, hyttor och hammare drev på avverkning av omgivande skog. Då var det främst transportmöjligheter som avgjorde var skogen avverkades och skog med stor biologisk mångfald blev fläckvis kvar i trakten, säger Jens Johannesson, handläggare områdesskydd på Länsstyrelsen Östergötland.

Idag finns skog som är upp till 180 år även nära den gamla hammaren.

Här finns också orörda vatten- och våtmarksmiljöer. Våtmarkerna vid Fräkensjön har nästan inga spår av dikning och Dammfallebäcken har till större delen ett helt naturligt lopp, delvis genom gamla slåtterängar.

Dammfallebäckens naturreservat är 83 hektar varav 58 är skog.

Tolv nya naturreservat 2023

Sammanlagt har Länsstyrelsen bildat tolv nya naturreservat om 1221 hektar under 2023. Årets reservat innehåller 579 hektar produktiv skogsmark, 265 hektar öppna våtmarker och 133 hektar vatten. Vattenområdena fördelas ungefär lika mellan havs- och sötvattensmiljöer och övrig areal består mestadels obrukbar skogs- och myrmark.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss