Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Långnäs, ett av tre nya naturreservat i Östergötland

Långnäs naturreservat.

Långnäs, ett av tre nya naturreservat som Länsstyrelsen Östergötland beslutat om.

Länsstyrelsen har beslutat om tre nya naturreservat: Trollkäringeskogen, Långnäs och Skenäs naturreservat i Finspångs och Norrköpings kommuner. Därmed är totalt två och en halv procent av länets skogar skyddade som naturreservat eller biotopskyddsområden till gagn för biologisk mångfald och friluftsliv.

– Sedan Corona hittar allt fler besökare ut i våra naturreservat. Många reservat har friluftlivsanordningar som markerade leder, fikabord och grillplatser, andra får man uppleva mer på egen hand, säger Ann Holmlid, länsråd vid Länsstyrelsen Östergötland.

Områdena som får ett formellt skydd har ett rikt djur- och växtliv och vissa är särskilt tillgängliga för besökare. I Trollkäringeskogen finns redan en del anordningar så som en vandringsled, spänger och flera grillplatser. Finspångs kommun har även ordnat med informationsskyltar och audioguide som berättar om områdets mörka historia som platsen för en av Sveriges största häxprocesser.

Trollkäringeskogens naturreservat i Finspångs kommun

I Finspångsskogarna ligger Trollkäringeskogen naturreservat med sin mörka historia. Området har fått sitt namn efter att en av Sveriges största häxprocesser ägde rum i skogen på 1600-talet då flera kvinnor blev oskyldigt dömda och avrättade. Att skogen i princip har stått orörd så länge beror troligen på sägner kring områdets tragiska historia. Här finns idag en gammal och varierad barrblandskog med flera fuktiga partier och gott om ovanliga arter. Området är ett fint utflyktsmål och här finns redan en del anordningar för besökare.

Långnäs naturreservat i Norrköpings kommun

Långnäs naturreservat bjuder på en varierad natur och kulturlandskap. Utöver de halvöppna före detta betesmarkerna med gott om ädellövträd finns även utbredda videsnår i våtare marker och vassområden med laguner där det om vårarna förekommer gäddlek. I vikarna rastar olika flyttfåglar. I de mer öppna till halvöppna delarna i väster dominerar ädellövträd som ek och lind varav flera är gamla och grova. I öster och söder dominerar tall varav en stor andel troligen över 300 år.

Skenäs naturreservat i Norrköpings kommun

Skenäs naturreservat ligger delvis på en mindre halvö och delvis på en ö i Bråviken. Här finns ekbackar med grova ekar, blandskogar, havsstrandängar och grunda vegetationstäckta bottnar med höga naturvärden.

Utvidgning av Lillörens naturreservat i Kinda kommun

I Lillörens naturreservat finns en ravin som bildades för 10 000 år sedan under en tömning av Sommen då inlandsisen smälte. Intill ravinen finns mycket ädellövträd och högre upp tar barrträden över. På sluttningarna längs ravinen har flera partier stått orörda och här växer nu flera riktigt gamla träd. I reservatet finns stora mängder döda träd, både stående och liggande. Död ved gynnar många skalbaggar som lever i och äter av veden. I reservatet trivs järpe, tjäder och orre. Och har du tur kan du lyckas få en skymt av tretåig hackspett vilket är en av landets mer sällsynta hackspettar.

Så småningom kommer flera av de nya naturreservaten att få friluftsanordningar i form av bland annat parkeringsplatser och vandringsleder som visar vägen till de mest sevärda platserna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss