Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre nya naturreservat i Östergötland

Fotografi på bäcks naturreservat.

Bäcks naturreservat, ett av tre nya naturreservat i Östergötland. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

Under tisdagen fick Östergötland tre nya naturreservat när Länsstyrelsen beslutade om Mela kyrkskog, Bäcks och Ringstad mosses naturreservat. Därmed är 310 av Östergötlands allra värdefullaste naturområden skyddade för framtida generationer och för att bevara länets rika biologiska mångfald.

Gemensamt för de nya naturreservaten är att de ligger relativt tätortsnära, vilket skapar bra möjligheter för närboende att enkelt hitta ut till områdena.

Särskilt glädjande är det att Boxholms kommun har fått ett nytillskott i reservatsfamiljen i form av Bäcks naturreservat några kilometer utanför tätorten. Boxholm är en av de kommuner i länet som har minst antal naturreservat och kommunen kommer nu i och med att Bäcks naturreservat bildas att ha totalt nio naturreservat. De kommande åren kommer Boxholms kommun att få ännu fler naturreservat då Länsstyrelsen i nära samarbete med Boxholms skogar arbetar för att bevara och tillgängliggöra kommunens värdefullaste naturskatter.

Mela kyrkskog är troligen det mest kända av de nya områdena. Det ligger i anslutning till Övre Glotterns välbesökta omgivningar strax norr om Åby i Norrköpings kommun. Området har stor betydelse för friluftslivet och nyttjas året om av olika friluftslivsintresserade grupper och allmänheten. Markägaren Linköpings stift har tillsammans med länsstyrelsen arbetat för att för all framtid säkra tillgången till oexploaterade strand- och skogsmiljöer kring Glottern.

Anordningar för besöksvänligt friluftsliv

Strax utanför Norrköping ligger även Ringstad mosses naturreservat som är ett av kommunens mest fågelrika och vildvuxna våtmarksområden.

Så småningom kommer de nya naturreservaten att få friluftsanordningar i form av bland annat parkeringsplatser och vandringsleder som visar vägen till de mest sevärda platserna.

– Varje dag arbetar vi för att på bästa sätt bidra till de nationella miljö- och friluftslivsmålen. Vi har många värdefulla samarbeten med intresserade markägare i länet som, liksom oss, ser betydelsen av att bevara länets rika biologiska mångfald och oexploaterade områden för friluftslivet, säger Ann Holmlid, Länsråd vid Länsstyrelsen Östergötland.

Nu är totalt 2,5 procent av landarealen i länet skyddad i naturreservat eller biotopskyddsområden.

Bäcks naturreservat

I Bäcks naturreservat finns en stor mångfald av arter och naturtyper. Besökaren kan uppleva allt från spännande vattenmiljöer med vattenfall, forsar och slingrande bäckfåror till barrskog, ädellövskog och värdefulla betesmarker med blomsterprakt. Så småningom kommer en vandringsled och parkering ordnas men fram till dess går det också bra att besöka området. Visa hänsyn till hästarna som betar i delar av området.

Mela kyrkskogs naturreservat

I Mela kyrskogs naturreservat möter man Glotternsjöarnas vatten med sina öar och skär och vid Mela finns karaktären av det tidigare odlingslandskapet kring den lilla gården. Reservatet har en rik biologisk mångfald och en rik kulturhistoria och är ett mycket välfrekventerat friluftslivsområde. Hit kan man ta sig med skridskor eller på skidor under vintern, med kanot, cykel eller till fots på sommaren. I reservatet driver också föreningar scouting och annan friluftslivsverksamhet. Mela kyrkskog ingår i en grupp närliggande reservat som har mycket stor betydelse för friluftslivet, bland annat Glotternskogen och Övre Glottern.

Ringstad mosses naturreservat

Ringstad mosse är ett förhållandevis vildvuxet och svårtillgängligt område. Men den hängivne besökaren kan uppleva en stor mångfald av fåglar inom ett unikt stort sammanhängande lövrikt område. Lövdominerade sumpmarksområden med inslag av tallmiljöer och spår av gammal torvbrytning är några av miljöerna besökaren får uppleva. I dagsläget finns det små stigar runt om i reservatet men två stora krondiken och andra avvattningsdiken gör det svårt att ta sig runt.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss