Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aspenäs naturreservat

På en udde i sjön Sommen finns lummiga lövskogar med höga naturvärden. En rikedom på asp, ädla träd och död ved gör området till en viktig miljö för många ovanliga arter. Här finns spåren efter den medeltida gården Aspenäs där heliga Birgitta sägs ha bott ett par år i sin ungdom.

Om Aspenäs natur

På våren är fågelkvittret översvallande från buskar och snår. Grönsångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, bofink, rödvingetrast, koltrast, taltrast, ringduva och stenknäck tävlar om att göra sig hörda genom lövverket. Vid den här tiden är även floran som mest intagande. Blåsippor, tandrot, vårärt, gullpudra och desmeknopp är några av de fagra blommor du kan spana efter under försommarens promenad.

Aspenäsuddens lövskogar kan följas på kartor långt tillbaka i tiden. Större delen har varit löväng eller lövskog enligt Häradskartan från 1800-talet. Idag finns här närmast naturskogslika lövskogar, bergbranter och igenväxande ängar. Floran och faunan är mycket artrik och listan med rödlistade arter är lång.

Rikedomen av insekter och svampar hänger till stor del ihop med att det finns gott om död ved från många olika trädslag och i flera olika nedbrytningsstadier. Även fåglar gynnas av det. Området är en viktig miljö för tättingar, hackspettar och andra hålhäckande fåglar.

En insektsinventering som gjordes 1990 visade ett mycket rikt resultat. Då hittades bland annat den exklusiva knäpparen Hylis foveicollis. Även svampfloran i området innehåller flera exklusiva arter. Bland annat granatfjällskivling, svartnande kantarell och grå taggsvamp.

Om Aspenäs historia

Långt ut på Aspanäset ligger en höjd som kallas Tobaksbergen. Söder om denna sluttar terrängen svagt ned mot Norra Vifjärden. I sluttningen låg förr den medeltida gården Aspenäs. Här finns idag elva synliga husgrunder, en källargrop och en stensatt brunn. Brunnen kallas för Birgittakällan. Namnet kommer av att den heliga Birgitta sägs ha bott på Aspenäs ett par år omkring 1314.

I utkanten av gårdsbebyggelsen finns lämningarna efter minst två smedjor. Runt gårdens bebyggelse finns stora områden med gammal åkermark och ängsmark. Idag skuggas husgrunder, röjningsrösen och åkerhak av en lövskog med hasselsnår och stora ekar. I slutet av 1600-talet flyttades gården härifrån och lades längst ut på udden där den nu ligger.

För dig som besökare

En parkering för besökare finns med plats för sju bilar. Från parkeringen går en cirka 300 meter lång markerad stig fram till fornlämningsområdet och Birgittakällan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Aspenäs naturreservat, hämtade ur beslutet från 2024:

  • Du får inte plocka ved, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte plocka mossor eller lavar.
  • Du får plocka matsvamp, men inga andra typer av svampar.
  • Du får inte skada mark, sten eller berg genom att borra, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger för fler än 100 personer.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 64,6 hektar

Skyddsår: 2024

Kommun: Ydre

Markägare: Boxholms skogar

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med markägaren

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss