Tillsyn inom alkohol och tobak

Kommunerna i länet kan få råd och information från Länsstyrelsen i frågor som rör alkohol och tobak. Länsstyrelserna har också ett regionalt tillsynsansvar. Kommunerna ansvarar för tillstånd och tillsyn över verksamheter. Ansvaret utökas i och med lagen om tobak och liknande produkter som gäller från den 1 juli 2019.

Lag om tobak och liknande produkter

Från och med den 1 juli 2019 gäller lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innebär bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter. Lagen innebär också att kommunerna till viss del får nya uppgifter och ett utökat tillsynsansvar.

I korthet innebär den nya lagen följande stora ändringar:

 • Platser med rökförbud omfattar fler produkter än tobaksrökning
 • Tillståndsplikt för tobaksförsäljning
 • Antalet portioner i en snusförpackning regleras
 • Spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror regleras.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Tobak på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om lagen om liknande produkter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Följande lagar har ersatts eller ändrats på grund av den nya lagen om tobak och liknande produkter:

 • Tobakslagen (1993:581)
 • Lagen (2017:425) om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
 • Marknadsföringslagen (2008:486)
 • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

 • Tillsynen över de nya platserna med rökförbud ska utövas av kommunen.
 • Kommunen har tillsynsansvar över både detaljhandel och partihandel med tobak.
 • Kommunen ansvarar för att informera handeln om vad som gäller enligt lagen.
 • Kommunerna ansvarar för tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Det innebär att kommunerna hanterar ansökningarna om tillstånd och prövar de sökande utifrån lämplighet.

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn

Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd och genomför tillsyn på restauranger och i butiker som säljer exempelvis folköl, tobak eller elektroniska cigaretter. Kommunen ansvarar också för tillsynen av försäljningsställen för tobaksvaror och rökfria miljöer.

Det finns många regler som den som vill sälja alkohol, tobak och elektroniska cigaretter måste följa. Det är i första hand kommunerna som ansvarar för att dessa regler följs.

Länsstyrelsens tillsyn och stöd

Länsstyrelsen ger kommunerna råd och information och ansvarar för att kontrollera att kommunerna gör det som lagen säger att de ska göra. Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att vi ska göra tillsyn i länets kommuner. Vi genomför till exempel tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer. Det centrala tillsynsansvaret ligger hos Folkhälsomyndigheten.

I Länsstyrelsens uppdrag ingår även att:
 • föra ut den statliga politiken regionalt
 • genomföra uppföljning och utvärdering av alkohol- och tobakslagens funktion och effekter inom länet
 • systematisera, sammanställa och analysera uppgifter om utvecklingen av konsumtionsmönster i länet
 • fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Arbetet med ANDT i Kronoberg

Kronobergs målsättning är att länets arbete med Samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) kännetecknas av helhetssyn, samsyn och samhandling för att få en optimal användning av samhällets resurser. Länsstyrelsen samordnar det länsgemensamma arbetet genom nätverket Livsstil Kronoberg.

Nätverkets arbete är kopplat till Kronobergs regionala handlingsplan ANDT 2017–2021. Handlingsplanen utgår från den nationella ANDT-strategin och syftar till att anpassa denna till regionala och lokala förutsättningar.

Läs mer om det länsgemensamma arbetet, vilka aktörer som deltar och om aktuella ANDT-aktiviteter och insatser på Livsstil Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats.

Regional handlingsplan ANDT 2017-2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägledning till kommunerna

Du som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter i kommunerna kan få vägledning från oss. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning kan länsstyrelsen stötta kommunerna i tillsynsarbetet. Länsstyrelsen har även ett uppdrag att underlätta samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter. Vi samordnar därför även kontakter mellan kommuner och andra myndigheter.

Vi arbetar med vägledning och tillsyn inom följande områden

 • serveringstillstånd
 • försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter
 • inom lagen om tobak och liknande produkters bestämmelser om rökfria miljöer.

Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016–2020

Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn under 2016–2020. I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn över landet. I uppdraget ingår att:

 • Utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den regionala nivån.
 • Medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för inom ANDT-området i enlighet med En Samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (skr. 2015/16:86)
 • Underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom området, genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat relevant stöd.

Kontakt