Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram till kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen. Vi ger också råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden.

I kommunens planering för mark- och vattenanvändning bidrar Länsstyrelsen med rådgivning och planeringsunderlag i tidiga planskeden. Vi bevakar också att statliga intressen tas om hand senare i planeringsprocessen. Statliga intressen kan gälla bland annat:

 • natur- och kulturvärden
 • infrastrukturen
 • militära
 • vatten

Samlat underlag i planeringskatalogen

Planeringsunderlagen finns samlade i Planeringskatalogen. Här kan du som arbetar med fysisk samhällsplanering på kommun eller myndighet hitta underlag som rapporter, vägledningar, geodata och karttjänster.

Riksintressen

Riksintressen är områden som är skyddade eftersom de är viktiga ur ett nationellt perspektiv, det kan till exempel vara områden med höga natur- och kulturvärden. Riksintressena är skyddade mot åtgärder som innebär påtaglig skada eller försvårar möjligheten att nyttja intresset.

Du hittar information om riksintressen i Planeringskatalogen.

Riksintresse enligt 3 kap miljöbalken

Dessa riksintressen är ett urval av områden som är av värde för hela landet. En noggrann avvägning bör ske av vad mark- och vattenområdena är bäst lämpade för. Vid exploatering av mark- och vattenområdena ska en bedömning göras i varje enskilt fall. Om åtgärden innebär påtaglig skada på de skyddsvärda resurserna får exploateringen inte genomföras.

I Kronobergs län finns områden som är av riksintresse för:

 • Naturvården
 • Kulturmiljövården
 • Kommunikationer (vägar, järnvägar och luftfart)
 • Totalförsvaret
 • Vattenförsörjning
 • Yrkesfiske (sjöar)
 • Friluftsliv
 • Energiproduktion (vindbruk)

Riksintresse enligt 4 kap miljöbalken

Vissa geografiska områden finns utpekade direkt i miljöbalkens 4:e kapitel som riksintressanta på grund av sina samlade natur- och kulturvärden, turism och friluftsliv. Staten
har ett särskilt ansvar beträffande mark- och vattenanvändningen inom de angivna områdena.

 • Följande områden i Kronobergs län omfattas av hushållningsbestämmelserna:
 • Åsnen-Mienområdet (rörligt friluftsliv)
 • Mörrumsån och Bräkneån (skyddade vattendrag)
 • Natura2000-områden

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning och för att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar också hur bostadsmarknaden ser ut i länet.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen vägleder, ger rekommendationer och tar fram underlag om klimatanpassningar som stöd i samhällsplaneringsprocessen.

Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden

Länsstyrelsen ger byggnadsnämnder råd och stöd och tillhandahåller kunskapsunderlag för tillsynen. Vi följer även upp och utvärderar nämndernas tillsynsarbete.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss