Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram till kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen.

I kommunens planering för mark- och vattenanvändning bidrar Länsstyrelsen med rådgivning och planeringsunderlag i tidiga planskeden. Vi bevakar också att statliga intressen tas om hand senare i planeringsprocessen. Statliga intressen kan gälla bland annat:

 • natur- och kulturvärden
 • infrastrukturen
 • militära
 • vatten

Samlat underlag i planeringskatalogen

Planeringsunderlagen finns samlade i Planeringskatalogen. Här kan du som arbetar med fysisk samhällsplanering på kommun eller myndighet hitta underlag som rapporter, vägledningar, geodata och karttjänster.

Riksintressen

Riksintressen är områden som är skyddade eftersom de är viktiga ur ett nationellt perspektiv, det kan till exempel vara områden med höga natur- och kulturvärden. Riksintressena är skyddade mot åtgärder som innebär påtaglig skada eller försvårar möjligheten att nyttja intresset.

Du hittar information om riksintressen i Planeringskatalogen.

Riksintresse enligt 3 kap miljöbalken

Dessa riksintressen är ett urval av områden som är av värde för hela landet. En noggrann avvägning bör ske av vad mark- och vattenområdena är bäst lämpade för. Vid exploatering av mark- och vattenområdena ska en bedömning göras i varje enskilt fall. Om åtgärden innebär påtaglig skada på de skyddsvärda resurserna får exploateringen inte genomföras.

I Kronobergs län finns områden som är av riksintresse för:

 • Naturvården
 • Kulturmiljövården
 • Kommunikationer (vägar, järnvägar och luftfart)
 • Totalförsvaret
 • Vattenförsörjning
 • Yrkesfiske (sjöar)
 • Friluftsliv
 • Energiproduktion (vindbruk)

Riksintresse enligt 4 kap miljöbalken

Vissa geografiska områden finns utpekade direkt i miljöbalkens 4:e kapitel som riksintressanta på grund av sina samlade natur- och kulturvärden, turism och friluftsliv. Staten
har ett särskilt ansvar beträffande mark- och vattenanvändningen inom de angivna områdena.

 • Följande områden i Kronobergs län omfattas av hushållningsbestämmelserna:
 • Åsnen-Mienområdet (rörligt friluftsliv)
 • Mörrumsån och Bräkneån (skyddade vattendrag)
 • Natura2000-områden

Grön infrastruktur

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala åtgärden bli del i ett större sammanhang. Det är därför bra att starta med en karta som visar en större geografisk avgränsning än den man egentligen har tänkt arbeta i, för att på detta sätt se de stora dragen i landskapet.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss