Minnen vid vatten - Inventering av kulturplatser längs Huskvarna, Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Föreliggande rapport presenterar resultaten av kulturhistorisk vattendragsinventering inom ramen för projekt Kultur Aqua i Jönköpings län. Rapporten presenterar inventering av Huskvarnaån. Projektet Kultur Aqua är ett inventeringsprojekt knutet till Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Aktuellt inventeringsprojekt har genomförts i samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsarbetsnämnden och Jönköpings läns museum. Projektets huvudsyfte har varit att identifiera och dokumentera kulturlämningar i eller i omedelbar anslutning till vattendrag. Vidare syftar projektet till att bygga upp ett kunskapsunderlag för vattendrag med anknytning till främst vattenanknutna kulturhistoriska lämningar och miljöer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_29&context=25