Kalkplan 2010 - Verksamhetsplan för kalkningsverksamheten

Kalkplan 2010 omfattar verksamhetsplan för kalkningsverksamheten i Jönköpings län 2010 samt länets ansökan till Naturvårdsverket om medel för kalkning. Försurning är ett av länets största miljöproblem. Orsaken är hög belastning av försurande ämnen. Länets västra och sydvästra delar är värst utsatta. Stora delar klassas som mycket kraftigt försurningspåverkade. Trots att nedfallet av försurande svavel har minskat kraftigt i södra Sverige kommer effekter i mark och vatten sannolikt att kvarstå under lång tid och motivera kalkningsåtgärder under överskådlig tid. Kalkning är nödvändigt för att nå miljömål avseende Levande sjöar och vattendrag, Bara naturlig försurning, Ett rikt växt- och djurliv samt ”god ekologisk status” enligt EUs ramdirektiv för vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_33&context=25