Kanal för visselblåsning och rapporter om missförhållanden

Länsstyrelsen har en extern kanal för att ta emot och hantera rapporter om missförhållanden, ett krav i visselblåsarlagen. Här kan du rapportera missförhållanden inom de områden Länsstyrelsen har ett utpekat ansvar för.

Enligt visselblåsarlagen ska myndigheter ta emot och hantera rapporter om missförhållanden inom utpekade ansvarsområden. För Länsstyrelsen gäller detta områdena:

 • produktsäkerhet/produktöverensstämmelse
 • miljöskydd
 • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. I detta fall är Länsstyrelsen i Skåne län extern kanal även för juridiska och fysiska personer med säte i eller som är folkbokförda i Jönköpings län.

Vem kan rapportera/göra anmälningar?

Möjligheten att rapportera missförhållanden gäller dig som

 • arbetstagare (även om du är tillfälligt anställd, volontär och praktikant)
 • konsult/uppdragstagare
 • arbetssökande hos en verksamhetsutövare
 • tidigare tillhört nämnda kategorier eller tillhör vissa andra grupper som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått uppgifter om missförhållanden hos en verksamhetsutövare.

Med verksamhetsutövare avses i privat verksamhet en fysisk eller juridisk person och i allmän verksamhet en statlig förvaltningsmyndighet, domstol eller kommun.

Så här rapporterar du

Länsstyrelsen i Jönköpings län har, för visselblåsningar som avser vår myndighet, anlitat en konsultbyrå som hanterar våra visselblåsarrapporteringar i de inledande stegen i processen. Observera att visselblåsningar alltså inte ska e-postas eller skickas på annat sätt direkt till någon anställd på Länsstyrelsen i Jönköpings län!

Den huvudsakliga rapporteringsvägen är skriftligen via ett säkert digitalt verktyg som hanteras av konsulten. Skulle du hellre vilja höra av dig muntligen till konsulten eller boka en tid för ett fysiskt möte så finns även de alternativen tillgängliga. Konsulten (jurist) tar emot rapporter, bekräftar till den som rapporterat inom sju dagar, ställer vid behov kompletterande frågor, bedömer om rapporteringen omfattas av visselblåsarlagen samt återkopplar kring detta till den som har rapporterat ett missförhållande.

Till startsidan för kontakt och för att göra en visselblåsning. Länk till annan webbplats.

Du kan vara anonym

Som visselblåsare har du rätt att vara anonym. Om du lämnar in en rapport anonymt kan du dock inte få någon återkoppling.

Vad kan du inte rapportera?

Funktionen är inte tänkt att ta emot rapporter om missnöjesyttringar eller klagomål. Du som rapporterar ska ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann.

Du får inte skicka in uppgifter som är säkerhetsskyddsklassificerade enligt säkerhetsskyddslagen inte heller information som rör nationell säkerhet.

Du har inte rätt att lämna in fysiska eller digitala handlingar som omfattas av sekretess.

Vad händer efter att du har gjort en rapport?

Du som gör en rapport får inom sju dagar en bekräftelse på att den är mottagen. Du ska få återkoppling på rapporten inom tre månader, om det inte finns skäl för annat. Du som lämnar en rapport kommer också få information om det slutliga resultatet av uppföljningen av rapporten.

Om du lämnar en rapport anonymt kan du inte få återkoppling.

Sekretess och behandling av personuppgifter

Vi diarieför rapporten i vårt ärendehanteringssystem. En rapport är en allmän handling, men omfattas som huvudregel av sekretess. Sekretessen kan dock bli föremål för prövning om en rapport begärs ut i enlighet med offentlighetsprincipen och kan bli offentlig om det bedöms att rapportören inte omfattas av lagens skydd.

Länsstyrelsen i Jönköpings läns ansvarsområden

Rapporter som du lämnar till länsstyrelsen ska gälla missförhållanden inom följande områden:

 • Produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och ansvar för tillsynsvägledning.
 • Miljöskydd som omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och ansvar för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen i Skåne läns externa kanal för visselblåsning om penningtvätt och finansiering av terrorism. Länk till annan webbplats.

Inom produktsäkerhetsområdet har Länsstyrelsen tillsyn- eller tillsynsvägledningsansvar över delar av genomförande av följande rättsakter i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten:
Allmänna säkerhetskrav och krav på överensstämmelse för produkter som släpps ut på unionsmarknaden, som definieras i och regleras av följande unionslagstiftning:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).
 • Unionens harmoniseringslagstiftning avseende industriprodukter, inklusive märkningskrav, med undantag av livsmedel, foder, humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, levande växter och djur, produkter av mänskligt ursprung samt produkter av växter och djur med direkt koppling till deras framtida fortplantning, enligt förteckningen i bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (EUT L 169, 25.6.2019, s. 1).

Inom miljöskyddsområdet har Länsstyrelsen tillsyn- eller tillsynsvägledningsansvar över alla frågor som omfattas av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Det ansvaret innefattar samtliga rättsakter som anges under rubriken miljöskydd i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

För tillsyn enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ansvarar tre särskilt utpekade länsstyrelser. När det gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism är Länsstyrelsen i Skåne län extern kanal även för juridiska och fysiska personer med säte i eller som är folkbokförda i Jönköpings län. Länsstyrelsens tillsyn omfattar juridiska och fysiska personer som bedriver:

 • yrkesmässig handel med varor (vid kontanthantering >5 000 EUR)
 • verksamhet enligt pantbankslagen
 • yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster (dock ej verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag)
 • yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatterådgivare)
 • yrkesmässig verksamhet som oberoende jurist i vissa fall (t.ex. finansiella transaktioner)
 • yrkesmässig verksamhet vid vissa utpekade tjänster t.ex. bolagsbildare, postboxar, kontorshotell, trust
 • yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk (för transaktioner >10 000 EUR).

Syftet med lagen är att skapa förutsättningar för rapportering om överträdelser av EU-rätten.
Den externa rapporteringskanalen kan användas för att rapportera missförhållanden som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som

 1. strider mot en direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten,
 2. strider mot lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv, eller
 3. motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv.

Dina rättigheter som visselblåsare

Du har skydd enligt visselblåsarlagen om du vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Verksamhetsutövare får inte hindra eller försöka hindra dig att rapportera. Verksamhetsutövare får heller inte vidta repressalier mot en rapporterande person på grund av rapportering. Men ifall du genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör dig skyldig till ett brott har du inte skydd mot repressalier. En verksamhetsutövare som bryter mot något av förbuden ska betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som överträdelsen innebär.

Du får inte göras ansvarig för att ha brutit mot tystnadsplikten, förutsatt att du hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Ansvarsfriheten medför dock inte rätt att lämna ut handlingar.

Den externa rapporteringskanalen till Länsstyrelsen är ett komplement till meddelarfriheten och påverkar inte skyddet andra lagar för dig som rapporterar: meddelarfriheten, anskaffarfriheten, efterforskningsförbudet eller repressalieförbudet.

Om du är offentliganställd har du en grundlagsskyddad meddelandefrihet. Meddelarfriheten innebär att anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljd, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Med meddelarfriheten följer ett efterforskningsförbud som bland annat innebär att det är förbjudet för myndigheten att efterforska källan till en sådan publicering.

Meddelandefriheten regleras i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagarna innehåller även ett skydd för den som vill anskaffa uppgifter i syfte att meddela eller offentliggöra dem i en tryckt skrift, program eller teknisk upptagning, anskaffarfriheten.

I grundlagen finns även ett repressalieförbud, som innebär att en myndighet eller ett annat allmänt organ inte får ingripa mot någon för att denne till massmedia har använt sin meddelarfrihet.

För privatanställda i företag som sysslar med vård, skola och omsorgsverksamhet gäller en särskild meddelarskyddslag. Övriga privatanställda omfattas inte av någon meddelarfrihet. Privatanställda har en skyldighet att vara lojala mot sina arbetsgivare i tjänsten. En rapportering om missförhållanden som inte åtgärdats efter intern rapportering kan i vissa fall rapporteras externt utan att detta agerande anses vara illojalt.

Se vidare i kapitel 1, paragraf 7 och kapitel 3, paragraferna 5-6 i Tryckfrihetsförordningen och kapitel 1, paragraf 10 och kapitel 2, paragraferna 5-6 i Yttrandefrihetsgrundlagen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss