Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi ger stöd till kommunerna och granskar deras översiktsplaner och detaljplaner.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Samordning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden, utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Stöd och granskning

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen beskriver pågående klimatanpassningsarbete samt vilka särskilda utmaningar som länet står inför med anledning av klimatförändringarna. Kommunerna och andra berörda aktörer i länet har aktivt medverkat i arbetet med handlingsplanen.

Länsstyrelserna fick år 2013 i uppgift att utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassningsarbetet i länen. Utgångspunkten för arbetet skulle enligt uppdraget vara bedömningar om sårbarhet och behov av klimatanpassning.

Målet med handlingsplanen för Hallands län är att skapa en vägledning för att aktivt möta klimatförändringar. Det vill säga, minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.

Syftet med handlingsplanen är att vara en vägledning för arbetet med klimatanpassning i länet, lokalt och regionalt. Länsstyrelsen i Hallands län vill genom en samlad bild av pågående arbete och behov av klimatanpassning skapa en tydligare grund för det fortsatta arbetet.

Följande frågor besvaras i handlingsplanen:
- Hur bedrivs klimatanpassningsarbetet i länet idag?
- Vad vill vi uppnå?
- Hur ska vi uppnå det?

Utmaningar

I handlingsplanen har ett antal utmaningar identifierats för länet, dvs effekter av klimatförändringar som länet har att hantera, nu och i framtiden. Utmaningarna är:
- Tvärsektoriell hantering av anpassningsfrågan
- Dagvattenhantering (skyfall) i nya och befintliga områden
- Kustområdena, stigande havsnivå och erosion
- Förändringar i grundvattenförhållanden
- Hantering av översvämningar vid vattendrag
- Beredskap för värmeböljor
- Jordbrukets anpassningsfrågor

Utifrån utmaningarna har åtgärder tagits fram som utgör aktiviteter eller insatser som behöver genomföras för att driva anpassningsarbetet framåt i länet.

Den regionala handlingsplanen finns här.PDF

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att samordna länens klimatanpassningsarbete och att stödja aktörer i länet genom att sammanställa och sprida kunskap om klimatförändringarnas påverkan. Nedan listas projekt som Länsstyrelsen i Hallands län arbetar med inom uppdraget om klimatanpassning.

Regional vattenförsörjningsplan

I samverkan med länets kommuner håller Länsstyrelsen på att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för länet. 

Läs mer om regional vattenförsörjningsplan: 

Även om vi inte tänker på det varje gång vi startar diskmaskinen eller tvättar händerna så vet vi alla att vi är lyckligt lottade som har rent vatten direkt in i våra kök och badrum. Vi förstår att det vattnet kommer någonstans ifrån, men det är inte alltid vi tänker på det. Det måste vi börja göra.

I Halland finns det cirka 30 områden som är lämpliga som framtida kommunala dricksvattenresurser. Kommunen ansvarar för dricksvattenförsörjningen men de kan inte skydda den, det är allas ansvar. Vattnet som vi ska dricka påverkas av det vi gör med vår närhet. Inte bara det blåa vattnet som möter oss i sjöar och vattendrag, utan även det gröna vattnet som genom markens provesser finns nere i marken under våra fötter.

Länsstyrelsen i Halland önskar med den regionala vattenförsörjningsplanen för länet skapa förutsättningar för kommuner, länsstyrelser, politiker och andra myndigheter för att skydda Hallands dricksvattenresurser.

Erosion

Länsstyrelsen i Hallands län ingår i ett flertal projekt som berör området erosion och översvämning:

S G I, KTH m fl driver projektet SEA-RIMSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

S G I, RISE; LiU och SMHI driver projektet CAMELlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Skåne tar fram ett verktyg med stöd från SMHI:
Manual för övervakning av sandstränder.

Introduktion till klimatanpassning i Halland

Länsstyrelsen i Halland har med hjälp av Länsstyrelsen i Skåne tagit fram en skrift i ett försök att sammanfatta mycket av den information som finns tillgänglig hos olika myndigheter och experter.

Introduktion till klimatanpassning i Halland.PDF

Framtidsklimat i Hallands län

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Halland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive hydrologisk modellering.

Framtidsklimatet i Halland.PDF

Klimat, observationer och framtidsscenarier – medelvärden för Hallands län

Dagliga observationsdata från SMHI:s väderstationer har samlats in och räknats på. Medelvärden har därefter beräknats för hela länet. Årsmedelvärden presenteras i stapeldiagram. Beräkningarna av framtida klimatscenarier har gjorts med SMHIs regionala klimatmodell RCA3.

Klimat, observationer och framtidscenarier i HallandPDF

Klimatscenarier

Här hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de har tagits fram.

Länk till SMHI.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lathund för klimatanpassning

Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst som SMHI skapat, som ger stöd för de kommuner som vill arbeta med klimatanpassning.

Lathund för klimatanpassninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planering och byggande

Sveriges länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelsernaöppnas i nytt fönster

Checklistan är framarbetad utifrån skriften Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna.öppnas i nytt fönster Även klimatanpassningsunderlag från andra myndigheter har legat till grund för checklistan.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Boverket fick i uppdrag att redovisa exempel och metoder för hur planering och byggande kan anpassas för att förebygga, undvika och minimera negativa effekter av klimatförändringar. I denna rapport har Boverket analyserat hur plan- och bygglagstiftningen kan användas för att anpassa planering och byggande till kommande klimatförändringar.

Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverket fick i uppdrag att utföra en fördjupad analys av hur tillämpningen av systemet för planering och byggande i kommunerna kan främja klimatanpassningen. Rapporten innehåller texter av karaktären allmänna råd.

Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Skriften är slutresultatet av projektet Mångfunktionella ytor - klimatanpassning av befintlig byggd miljö och tätorter genom grönstruktur som är ett nationellt miljömålsprojekt inom miljömålsuppföljningen. Projektet hat genomförts i samarbete mellan Boverket, Länsstyrelsen i Skåne län, Sveriges kommuner och landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt MOVIUM.

Boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en rapport som förklarar begreppet grön infrastruktur och ger en bild av hur det kan användas för att minska risker kan uppstå vid ett förändrat klimat.

Läs rapporten här.PDF

 

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län ingått i ett projekt vars syfte var att studera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet.

Kulturarv för framtida generationer.PDF

Bilaga Kulturarv för framtida generationer.PDF

 

Stigande hav, översvämningar & skyfall

WSP Samhällsbyggnad i Halmstad har på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län studerat den stigande havsnivåns påverkan på Hallands kust. Syftet med utredningen har varit att få större kunskap om konsekvenserna för Hallands län vid stigande havsnivå och ökade flöden i vattendragen till följd av ett förändrat klimat.

Läs rapporten här.PDF

I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat. Utifrån aktuella klimatprognoser har projektet simulerat hur Viskan påverkas vid höga och låga flöden. Projektet har också sammanställt information om hur samhället kan hantera översvämningsrisker och andra negativ.a konsekvenser av för höga och för låga flöden. Det ges också förslag om hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan se ut.

Klimatanpassning Viskan.PDF

Fördjupat resultat Viskan.PDF

Vägledning Viskan.PDF

Nationell plattform för arbete med naturolyckor har genomfört fyra seminarier om översvämningsproblematik. Några av de exempel som presenterades vid seminarierna har valts ut och presenterats i denna sammanställning.

Läs mer på msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverket har haft i uppdrag från regeringen att utveckla tillsynsvägledning avseende risken för översvämning. I rapporten redogörs för hur tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningar för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar.

Läs rapporten här.PDF

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har genomfört karteringarna. Dessa finns tillgängliga i pdf-format samt på sökbar karta. Karteringarna lämpar sig än så länge endast för översiktlig

Länk till karteringar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till karta.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelserna samt representanter från SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Det är fritt att ändra i scenariot för att det ska passa syftet med den övning där det används samt regionala förhållanden.

Händelsescenario skyfall.PDF

Värmebölja

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en rapport för att öka kunskaperna om värmebölja i länet genom att redovisa observerad och beräknad förekomst av värmebölja samt vad en värmebölja kan får för konsekvenser för länet. Rapporten vänder sig till myndigheter, beslutsfattare, enskilda och andra aktörer i länet som riskerar att drabbas av konsekvenserna av en värmebölja. 

Läs rapporten här.PDF

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassnings-samordnare på Länsstyrelserna samt representanter från SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Det är fritt att ändra i scenariot för att det ska passa syftet med den övning där det används samt regionala förhållanden.

Läs händelsescenariot här.PDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)