Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Klimatanpassning i städer

Regional kustsamverkan

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Statens Geotekniska Institution (SGI) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) initierat Regional Kustsamverkan. Det övergripande målet för Regional kustsamverkan är att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i de båda länens kustområden.

Regional Kustsamverkan för Skåne och Halland - beskrivning september 2019 Pdf, 1.1 MB.

Regional Kustsamverkans webbplats Länk till annan webbplats.

SEA-RIMS - Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) driver ett forskningsprojekt, SEA-RIMS (Sustainable and Ethical Adaptation to Rising Mean Sea levels), tillsammans med Statens Geotekniska Institut (SGI) som bland annat Länsstyrelsen i Hallands län deltar i. Syftet med projektet är att undersöka hur samhället anpassar sig till stigande havsnivå på ett hållbart och etiskt sätt. Projektet avslutades 2021.

Projektet SEA-RIMS på SGI:s webbplats Länk till annan webbplats.

CAMEL - Climate Adaptation by Managed Realignment

Statens Geotekniska Institution (SGI) driver tillsammans med Linköpings universitet forskningsprojektet Climate Adaptation by Managed Realignment (CAMEL), som Länsstyrelsen i Hallands län är delaktig i. Projektet handlar om att undersöka hur planerad reträtt ska kunna genomföras. Projektet avslutades 2021.

Projektet CAMEL på SGI:s webbplats Länk till annan webbplats. 

Framtidsklimat i Hallands län

Rapporten Framtidsklimat i Hallands län beskriver dagens och framtidens klimat i Halland. Den är baserad på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser. Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att möjliggöra analyser på lokal skala, inklusive hydrologisk modellering.

Framtidsklimat i Hallands län Pdf, 12.2 MB.

Klimatscenarier

Här hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de har tagits fram.

Klimatscenarier hos SMHI Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Hallands län tog år 2014 fram en regional handlingsplan för klimatanpassning på uppdrag av regeringen. Syftet med handlingsplanen är att vara en vägledning för arbetet med klimatanpassning i länet, lokalt och regionalt.

Länsstyrelsen i Hallands län vill genom en samlad bild av pågående arbete och behov av klimatanpassning skapa en tydligare grund för det fortsatta arbetet. Kommunerna och andra berörda aktörer i länet har aktivt medverkat i arbetet med handlingsplanen.

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram en regional klimat- och sårbarhetsanalys för länet. Denna kommer ligga till grund för uppdateringen av den nuvarande Regionala handlingsplanen för klimatanpassning.

Länsstyrelsens regionala handlingsplan Pdf, 4 MB.

Planering och byggande


Klimatanpassning i fysisk planering

Sveriges länsstyrelser har gemensamt tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna Öppnas i nytt fönster.

Checklista för klimatanpassning

Checklistan är framarbetad utifrån skriften Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna. Öppnas i nytt fönster. Även klimatanpassningsunderlag från andra myndigheter har legat till grund för checklistan.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Kulturarv och klimatförändringar

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län ingått i ett projekt vars syfte var att studera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet.

Kulturarv för framtida generationer Pdf, 6.3 MB.

Bilaga Kulturarv för framtida generationer Pdf, 6.3 MB.

Klimatanpassning av Viskans avrinningsområde

I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat. Utifrån aktuella klimatprognoser har projektet simulerat hur Viskan påverkas vid höga och låga flöden. Projektet har också sammanställt information om hur samhället kan hantera översvämningsrisker och andra negativa konsekvenser av för höga och för låga flöden. Det ges också förslag om hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan se ut.

Klimatanpassning Viskan Pdf, 3 MB.

Fördjupat resultat Viskan Pdf, 4.5 MB.

Vägledning Viskan Pdf, 973.4 kB.

Händelsescenario för risk- och sårbarhetsanalys - skyfall

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelserna samt representanter från SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Det är fritt att ändra i scenariot för att det ska passa syftet med den övning där det används samt regionala förhållanden.

Händelsescenario skyfall Pdf, 1.1 MB.

Värmebölja

Rapport om värmebölja i Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en rapport för att öka kunskaperna om värmebölja i länet genom att redovisa observerad och beräknad förekomst av värmebölja samt vad en värmebölja kan får för konsekvenser för länet. Rapporten vänder sig till myndigheter, beslutsfattare, enskilda och andra aktörer i länet som riskerar att drabbas av konsekvenserna av en värmebölja. 

Rapporten Värmebölja i Halland län Pdf, 4.9 MB.

Händelsescenario för risk- och sårbarhetsanalys - värmebölja

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan klimatanpassnings-samordnare på Länsstyrelserna samt representanter från SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Det är fritt att ändra i scenariot för att det ska passa syftet med den övning där det används samt regionala förhållanden.

Händelsescenario för risk- och sårbarhetsanalys Pdf, 4.6 MB.

Ansvar vid översvämning riktar sig till fastighetsägare och reder ut ansvarsfrågan vid översvämning. Broschyren ger tips vad fastighetsägare bör tänka på och konkreta tips på vad fastighetsägaren kan göra för att skydda sig mot översvämning.

Ansvar vid översvämning Pdf, 898.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt