Mjällbjär

Mjällbjär är ett kuperat bokskogsområde som erbjuder vackra vyer över det omgivande landskapet. Reservatet domineras av bok men här förekommer även klibbalkärr och bergbranter. En strövstig passerar genom den norra halvan av området och strax norr om reservatet går Hallandsleden.                        

Överklagat beslut

Länsstyrelsen har fattat beslut om att utvidga reservatet, men detta beslut överklagades och har därför inte vunnit laga kraft.

Reservatet är en del av Åkulla bokskogar. Det är ett samlingsnamn för ett tiotal snarlika naturreservat som ligger inom ett och samma natursköna område. Bokskogen dominerar men det finns även klibbalkärr, sumpdrag och bergbranter i området. Höjdnivåerna i området är mellan 70 och 180 meter över havet och det finns både avrundade höjder och branta bergväggar.

Rödlistade arter och fåglar

Bergsbranter är ofta gynnsamma miljöer för många organismer. I Mjällbjär har ett tjugotal rödlistade eller på annat sätt intressanta arter hittats, till exempel ädelkronlav och violettgrå porlav. Några fåglar som finns i reservatet är spillkråkan, som namnet till trots är en hackspett.

Reservatet utökades

Mjällbjär tog sin nuvarande form 2005 när det utvidgades och slogs ihop med reservatet Björka. Mjällbjär har dock funnits sedan 1976, då det bildades för att bevara bokskogen och områdena kring Mjällsjön. Efter en kartläggning av naturvärdena i området under 90-talet utökades och ombildades reservatet år 2005.

Områdets historia

En karta från 1920 visar att två åkertegar funnits i de centrala delarna av reservatet. Där fanns också en stenhägnad för svin, så kallad ollonkätte, och ett gammalt torp. Historiska uppgifter finns även för de östra delarna av reservatet, som sägs ha varit gemensamma för Köinge socken.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna samt
 • framföra cyklar i terrängen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg, Falkenberg

Areal: 67,3 hektar

Skyddat sedan: 1976/2005

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen