Särö Nordanskog

Utiskt från reservatet mot Skörvallaviken

Särö Nordanskog tillsammans med sin systerskog Särö Västerskog (naturreservat sedan 1974) hör till de mest värdefulla kustädellövskogarna på den svenska västkusten och är kanske de mest intressanta områdena vad avser biologisk mångfald kopplad till ekskog i länet. De är kända för sin artrikedom, förekomst av intressanta arter av skilda organismgrupper, urskogsliknande former, gamla träd och långa skogliga kontinuitet.

Detta beslut om bildande av reservat har blivit överklagat och har därför inte vunnit laga kraft. De föreskrifter som finns för allmänheten på denna sida gäller ändå.

Huvuddelen av Särö Nordanskog domineras av äldre tall- och ekskog på varierande jorddjup. Både grova och högväxta liksom krattiga och senvuxna träd påträffas. Även lind, lönn, rönn, hassel, björk, gran, bok och idegran, med mera, finns inom reservatet. Död ved i form av lågor och torrakor samt trädhåligheter utgör viktiga substrat för den biologiska mångfalden och finns i riklig mängd. Miljön är starkt kuperad med inslag av lodytor, blockig terräng, berg i dagen och sprickor.

Stor biologisk mångfald i området

Den biologiska mångfalden i området är väl studerad, inte minst den epifytiska lavfloran som trivs i det oceaniska läget och i skogar med lång kontinuitet. Vid en inventering av Särö Västerskog och Nordanskog 2021-2022 kunde 143 lavarter (inkl. 35 naturvårdsarter) registreras i Särö Nordanskog, helt i paritet med Särö Västerskog. Majoriteten av dessa arter är kopplade till eken, men även tallen är viktig livsmiljö för lavar. Andra organismgrupper som fåglar, mossor, svampar, landmollusker och insekter har undersökts och man har funnit dem artrika på Särö.

Välbesökt område

Särö Västerskog är bland de mest populära och välbesökta naturreservaten i länet. Nordanskog är ett viktigt besöksområde framför allt för befolkningen på Särö som kommer hit för vardagsmotion, hundpromenader och avkoppling. Ett flertal stigar genomkorsar skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Det är dock tillåtet att plocka matsvamp,
 • ha hund okopplad,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
 • sätta upp tält, samt att
 • elda.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter, samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön. Detta krav om tillstånd gäller dock inte vid insamling och dödande av ryggradslösa djur om insamlingen krävs för att en säker artbestämning ska kunna ske, den görs manuellt genom plockning, håvning eller motsvarande (alltså ej med fällor) och den görs utan att bark, ved eller andra substrat skadas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: cirka 17 hektar

Skyddat sedan: 2024

Ägare: Naturvårdsverket samt privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Resa till Särö är smidigt med såväl buss, bil som cykel.

Cykel: Vik av Kattegattleden i Särö och följ skyltningen till reservatet (1 km).

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Buss: Busshållplats vid Särö kyrka är på gångavstånd till reservatet.

Bil: En stor bilparkering finns vid Särö Västerskog.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss