Oxhult

I Oxhult hittar du äldre bok- och ekskogar där de äldsta träden började gro under andra halvan av 1800-talet. Idag bildar reservatet en ö med lövskog i ett annars grandominerat landskap. Här finns många gamla träd och viktiga rödlistade arter i form av lavar och svampar. För den naturintresserade erbjuder reservatet en intressant upplevelse med varierad natur.

Oxhult består främst av bok- och ekskogar som funnits här länge. De äldsta träden började växa under andra halvan av 1800-talet. Enligt gamla kartor har det funnits ädellövskog i området sedan mitten av 1600-talet. Reservatet kan därför sägas utgöra en rest av de större och mer sammanhängande ädellövskogar som funnits i Halland i äldre tid.

Spännande lavar finns i skogarna

I början av 2000-talet gjordes en inventering i reservatet. I ett område i den nordöstra delen hittades minst tio rödlistade arter, däribland liten ädellav, violettgrå porlav och svampen brödmärgsticka. Det området har klassats som nyckelbiotop vilket innebär att det är ett extra viktigt område att skydda. Reservatet är även värdefullt för fågellivet. Bivråk har setts häcka i trakten.

Viktigt att gamla träd bevaras

Söder om det området finns ett minst sex hektar stort naturskogsartat område som också har höga naturvärden. Gamla och grova ekar, tallar och bokar finns spridda över området. På marken ligger det gott om grova nedfallna grenar som börjat förmultna. Det är viktigt att man skyddar de gamla träden och röjer bort gran för att inte ädellövskogen med dess höga biologiska värden ska försvinna.

Ta sig fram i reservatet

Det finns inga markerade slingor eller leder i Oxhult men i området närmast parkeringen är det lätt att ta sig fram. Här kan du promenera genom skogen och njuta av lugnet och stillheten. Längre bort  i reservatet finns ett stort dike som är väldigt svårt att ta sig över.

Reservatsgranne

Precis norr om Oxhult ligger reservatet Smedjeån Skönhult. Här utgörs naturvärdena av den naturliga skogsbäcken och dess omgivande mader, sump- och naturskogsmiljöer.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar, plockning av bär ellermatsvamp är dock tillåten,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 
 • under mer än ett dygn tälta eller övernatta i husvagn eller husbil,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon,
 • förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur, enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmmelserna och att fällor inte används, samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.
 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Laholm

Areal: 15,3 hektar

Skyddat sedan: 2009

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen