Mårtagården

Kulturreservatet Mårtagården på Onsalahalvön består av de två kaptensgårdarna Mårtagården och Apelhögen. Reservatet omfattar även omgivande marker och bebyggelse. Här bevaras ett titthål ner i den nordhalländska och för landet unika sjöfararkulturen som utgjorde en blandning av jordbruk och långväga sjöfart. Genom området löper både en natur- och kulturstig samt motionsslingor.

Knut Larsson, den siste brukaren på gården, testamenterade 1961 Mårtagården och Apelhögen i Onsala till en stiftelse som bär hans och hustruns namn: Knut och Tora Larssons stiftelse Mårtagården. Det är fortfarande stiftelsen som förvaltar de två gårdarna med marker. För information om guidade turer och kulturevenemang, besök Mårtagårdens egna webbplats.

Mårtagården är från 1700-talet

De två 1700-talsgårdarna med sina omgivande marker utgör en lunga i ett annars tätbebyggt område. Den bäst bevarade av de två kaptensgårdarna är Mårtagården, vars bostadshus och stora uthuslänga uppfördes 1780 av skepparen Lars Jönsson Rydberg och hans hustru Anna Britta Hansdotter. 1879–80 genomfördes en del ombyggnader av dåvarande ägaren Andreas Cullberg och Mårtagården fick sitt nuvarande utseende med tre längor kring en gårdsplan. Tidigare hade den som brukligt varit helt kringbyggd. Gårdsbebyggelsen är sedan 1982 skyddad som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Boningshusets interiör är närmast intakt och visas för grupper och vid andra arrangemang sommartid.

Apelhögens historia

Apelhögen är den första gården på vänster hand efter parkeringen. Denna har nu stiftelsen uthyrd. Boningshuset uppfördes 1780, samma år som Mårtagårdens, av sjökaptenen Johannes Pettersson. Även denna gårdsanläggning bestod tidigare av fyra längor samlade kring en stensatt gårdsplan. Den nuvarande ladugården byggdes 1893 efter en brand som ödelagt de tidigare ekonomibyggnaderna. Den siste sjökaptenen på Apelhögen var Nicolaus Wickman (1837–1909), gift med Josephine Andersson. Sonen Gottfrid, som hade emigrerat till Kalifornien, förvärvade gården och köpte till granngården Mårtagården. 1921 köptes dessa av bröderna Knut och Thorsten Larsson.

Skyddat som kulturreservat

Mårtagården bildades 2003 och blev då Hallands första kulturreservat. Mårtagårdsstiftelsen tog tillsammans med Länsstyrelsen initiativ till skyddet som kulturreservat av helhetsmiljön med såväl bebyggelse som landskap. Byggnaderna på Mårtagården har sedan länge vårdats med stöd från Länsstyrelsen, till exempel har boningshuset på Apelhögen genomgått en omfattande restaurering.

Brukas som förr i tiden

Odlingslandskapet ska skötas som vid mitten av 1900-talet, när den senaste brukaren skötte markerna innan donationen till Mårtagårdsstiftelsen. Detta innebär en kombination av åkerbruk, bete och ängsslåtter. För närvarande betas eller slås åkermarkerna. Ambitionen är att intill Mårtagården ta upp en mindre åker igen som skall brukas som man gjorde på 1950-talet. Torrängarna slås åter med lie.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • skada eller gräva upp växter eller att plocka växter inom gårdstomterna samt på Timanhögen
  • göra upp eld annat än på anvisad plats

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Betesmark

Kommun: Kungsbacka

Areal: 30,7 hektar

Skyddat sedan: 2003

Ägare: Knut och Tora Larssons stiftelse Mårtagården samt Kungsbacka kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen