Bröda

Bröda består främst av öppna betesmarker och av äldre frodiga bokskogar som växer i de branta sluttningarna ner mot Simlångsdalen. Här kan du ta dig fram på välnötta stigar. Från en höjd i området har du en vacker utsikt över skogslandskapet norrut.

Reservatet delas i två delar av den stora vägen. Längs grusvägen norr om parkeringsplatsen ligger flera gårdar, som tidigare utgjorde Bröda by. Gårdarna omges av ett öppet kulturlandskap med åkrar och lövträdsrika betesmarker. Betesmarken ovanför grusvägen genomkorsas av en vacker fägata och flera stenmurar. Dessa marker utgör endast en liten rest av det forna öppna landskap som tidigare bredde ut sig i området. Med hjälp av spår i dagens landskap och historiska kartor kan man få en bra bild av hur landskapet utvecklats i området.

Här växer det artrik bokskog

Nedanför betesmarkerna växer frodig bokskog i de branta sluttningarna ner mot Simlången. I bokskogen finns gott om stående och liggande död ved. Den döda veden blir till mat och boplats åt vedlevande skalbaggar som i sin tur blir till föda åt småfåglar och hackspettar. Om våren kan du lyssna på livlig fågelsång i reservatet när arter som grönsångare och taltrast tar ton. I södra delen av branten rinner en bäck som kastar sig ner mot Simlången i små forsar och fall. Med lite tur får man här se strömstare som orädd dyker efter insekter i de strida strömmarna. Intill sjön planar marken ut. Här slingrar sig bäcken långsamt fram, kantad av klibbal genom en fuktig strandäng.

Härlig utsikt från gammal slalombacke

Söder om vägen växer yngre blandskog. I branten ligger en sedan länge övergiven slalombacke. Från toppen av backen har du en fin utsikt över skogslandskapet norrut.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada vegetationen t.ex. genom uppgrävning av växter,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
 • vidtaga åtgärd som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo, 
 • släppa hund fri inom området,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • uppgöra eld på annan än av förvaltaren anvisad plats samt
 • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisad väg och parkeringsplats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservaten eller skogen bör gå via Halmstad Direkt, antingen på telefon 035-137000 eller via
direkt@halmstad.se och ange att ärendet ska till naturparks resurslåda.

Fakta

Dominerande naturtyper:Odlingslandskap, blandskog

Kommun: Halmstad

Areal: 44 hektar

Skyddat sedan: 1974

Ägare: Halmstad kommun

Förvaltare: Halmstad kommun