Vinberg

Vinberg är ett naturskönt område med både öppna marker, lövskogar och rinnande vatten. Till skillnad från de flesta andra naturreservaten i länet är det ett kommunalt bildat reservat som förvaltas av kommunen själv.

Genom reservatet slingrar Vinån fram. Genom århundradena har den skurit sig ner i dalgångens isälvssediment och bildat branta raviner längs med stränderna. Lummiga alskogspartier kantar ån. Den frodiga skogen är ett välkommet inslag i det öppna jordbrukslandskap som omger naturreservatet. Här i skuggan av träden har man hittat arter som kärrbräken, lundelm, rankstarr, tuvstarr, springkorn, kärrfibbla och missne. Även den hotade örlaven har hittats på alstammar. Det finns gott om död ved i skogen vilket gynnar områdets insekter och fåglar.

Upplyst slinga

Det finns en motionsslinga i reservatet. Stigen/löpslingan är 1,5 kilometer lång och upplyst. Du kan trycka på en knapp där slingan börjar så tänds belysningen. Slingan har bra underlag och är lätt att ta sig fram på. Några backar men funkar bra att gå med barnvagn.

Trevligt promenadstråk

Området genomkorsas av en motionsslinga. Den börjar i norr och går genom både lövskog och öppna marker ner mot Vinån. Här vid den fuktiga klibbalskogen vänder slingan upp igen. Ta chansen och stanna upp vid ån och lyssna på vattnets porlande och insup skogens dofter. Kanske får du höra den mindre hackspettens flitiga trummande eller se den kvicka forsärlan springa omkring bland stenarna vid ån? Även strömstaren, en annan fågel som håller till vid rinnande vatten, har man chans att skåda vid ån.

Chans till fiskelycka

Vinån erbjuder bra fiskemöjligheter. Här finns såväl uppväxtplatser som lekplatser för lax och öring. Vinån har faktiskt ett av länets rikaste bestånd av stationär öring. En förklaring till den rika förekomsten av fisk är att bottenförhållandena är gynnsamma samtidigt som Vinån kantas av lövskog. Träden har en mildrande effekt på temperaturvariationerna i vattnet. I skuggan av träden kan fisken finna skyddade platser för att leta föda och vila. För den som vill prova på fiskelyckan har Vinbergs golfklubb fiskekort till försäljning.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att gräva upp växter,
  • skada djurlivet,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen eller
  • parkera på annat än anvisad plats,
  • framföra terränggående cyklar annat än på befintlig motionsslinga,
  • elda,
  • rida eller köra med häst.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

För frågor om skötseln i reservatet kontakta Falkenbergs kommuns kontaktcenter via mail på kontaktcenter@falkenberg.se
eller på telefon 0346-88 60 00.

Fakta

Dominerande naturtyper: Klibbalstrandskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 14 hektar

Skyddat sedan: 2003

Ägare: Falkenbergs kommun

Förvaltare: Falkenbergs kommun

Övrigt: Området är ett kommunalt bildat naturreservat