Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi ger stöd till kommunerna och granskar deras översiktsplaner och detaljplaner.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som förväntas ske i framtiden. Klimatförändringen innebär till exempel högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

Samordning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med klimatanpassning. Vi jobbar med aktuella frågor inom klimatanpassning inom många olika områden, utifrån de regionala förutsättningar som finns i länet. Vi vill öka kunskapen om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem. Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. Vi arbetar därför brett med klimatanpassning inom områden som till exempel kommunikationer, elförsörjning, bebyggelse, jordbruk, skogsbruk, naturvård, människors hälsa och turism.

Stöd och granskning

Länsstyrelsen har en viktig roll i att sammanställa planeringsunderlag som är hjälpmedel för kommunens fysiska planering och till andra typer av projekt. Det kan till exempel bestå av faktaunderlag om regionala risker för översvämning, erosion, ras och skred. Vi svarar på frågor, ger stöd och rekommendationer till kommunen när det gäller samhällsplaneringsfrågor.

Länsstyrelsen har också i uppgift att granska kommunernas översiktsplaner och detaljplaner utifrån ett klimatanpassningsperspektiv. Vi granskar att kommunen tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning och erosion i sin fysiska planering.

Illustration: Anna Redmalm

Handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018–2020.

Handlingsplanen ska fungera som vägledande dokument för arbetet med klimatanpassning i länet och berör främst de aktörer som kan arbeta med anpassningsåtgärder. 

Du som är intresserad ska kunna få en bild av hur klimatförändringar kan påverka Gotland och vad klimatanpassning innebär i länet. Här kan du se hur exempelvis naturen, jordbruket och dricksvattenförsörjningen på Gotland kan komma att påverkas av ett förändrat klimat. Du får också exempel på vad som redan görs för att tillvarata möjligheter och motverka de sårbarheter som ett förändrat klimat kan innebära. 

Handlingsplanen består av två delar:

  1. Del.1 Åtgärder utgör själva handlingsplanen med planerade åtgärder.
  2. Del 2. Bakgrund utgör en beskrivning av påverkan av klimatförändringar samt behovet av klimatanpassning inom samhällets olika sektorer på Gotland

Handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020. Del 1.ÅtgärderPDF (öppnar PDF i nytt fönster)

Handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020. Del 2. BakgrundPDF (öppnar PDF i nytt fönster)

I förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete slås fast att ett antal myndigheter ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde, exempelvis genom att ta fram handlingsplaner.

Länsstyrelsen ska bland annat analysera hur länet påverkas av klimatförändringarna och följa upp det regionala klimatanpassningsarbetet.  Länsstyrelsen ska också initiera, stötta och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. Arbetet med klimatanpassning ska redovisas årligen till SMHI.

Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Öppnar som pdf i nytt fönster)


SMHI:s rapport Framtidsklimat i Gotlands län beskriver dagens och framtidens klimat i Gotlands län baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5). Klimatscenarierna visar likartade resultat fram till mitten av seklet och det är först därefter man kan se större skillnader mellan dem. 

SMHI rapport Framtidsklimat i Gotlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (öppnas i nytt fönster)

Vår folder Hur blir klimatet på Gotland i framtiden?  ger en kort introduktion till SMHI:s klimatscenarier och visar på möjlig utveckling för Gotland i ett framtida klimat.

Hur blir klimatet på Gotland i framtiden?PDF (PDF öppnas i nytt fönster)

 

 

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en checklista för klimatanpassning i fysisk planering för tjänstemän på kommun och länsstyrelser.

Checklista klimatanpassning i fysisk planeringPDF (öppnar pdf i nytt fönster)


Länsstyrelsen har tagit fram en så kallad lågpunktskartering för Gotland. Lågpunktskarteringen ger beskrivningar av områden på Gotland som potentiellt kan komma att översvämmas vid kraftiga skyfall samt beskriver potentiella flödesvägar, där vatten sannolikt tar sig fram vid ytavrinning. Materialet indikerar därmed vilka områden som behöver utredas närmare vad gäller risken för översvämning.

Lokala ytavrinningsförhållanden i Gotlands länPDF (öppnar som pdf i nytt fönster)

Till lågpunktskarteringen har Länsstyrelsen tagit fram ett Plan-PM om hänsyn till översvämningsrisker. Detta innehåller Länsstyrelsens syn på hur lågpunktskarteringen ska användas i arbetet med översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.

Plan-PM om hänsyn till översvämningsriskerPDF(Öppnar som pdf i nytt fönster)


Regeringen redovisade i början av mars 2018 Sveriges första nationella strategi för klimatanpassning i syfte att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av detta arbete. Parisavtalet och EU:s strategi för klimatanpassning lyfter fram nationella strategier för klimatanpassning som ett centralt instrument för att förklara och prioritera åtgärder och investeringar i klimatanpassningsarbete.

Ta del av den nationella strateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (öppnar PDF i nytt fönster)

Kontakt