Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för ett krig. Länsstyrelsen i Gotlands län och Försvarsmakten fick i december 2017, regeringens uppdrag att stärka totalförsvarets förmåga i länet genom en utvecklingssatsning som ska pågå 2018–2020.

Syftet med regeringens uppdrag är att skapa en permanent samverkansorganisation på Gotland med nödvändiga personella och materiella resurser. Det ska genomföras i nära dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och i samverkan med andra berörda aktörer inom totalförsvaret.

Uppdraget, som riktar in sig på civil militär samverkan, ska ses som en utvecklingssatsning där resultaten kan komma att fungera som förebild för totalförsvarssamverkan i andra delar av landet. För genomförandet av satsningen skjuter regeringen till sammanlagt 10 miljoner kronor per år fram till och med 2020, varav Länsstyrelsens kostnad under 2018 får vara högst 8 miljoner kronor.

Under måndagen den 15 januari talade Peter Molin, länsråd på Gotland, tillsammans med flera deltagare om det nya uppdraget och "Att planera ett totalförsvar" på rikskonferensen Folk och försvar i Sälen:

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län