Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Totalförsvar för ett starkare Gotland

Samtidigt som Sverige rustar den militära förmågan pågår ett arbete med att stärka landets civila beredskap inom ramen för ett nytt totalförsvar. I december 2017 gav regeringen i uppdrag till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län att starta ett utvecklingsarbete kring samverkan och organisation inom totalförsvaret på ön. På denna sida hittar du slutrapporten ”Totalförsvar för ett starkare Gotland”.

Länsstyrelsen och Gotlands regemente har gjort arbetet i samverkan med Region Gotland, de frivilliga försvarsorganisationerna, det gotländska näringslivet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och en rad andra aktörer.

Regeringen vill att Utvecklingssatsning Totalförsvar, som satsningen har kallats, till en del ska kunna tjäna som förebild när totalförsvaret ska byggas upp i andra delar av Sverige.

Resultat

Genom att utgå från de värsta scenarierna har också vardagens krisberedskap kunnat stärkas.

Kartläggningar av samhällsviktiga sektorsområden med mål att klara ö-drift i 90 dagar har påbörjats och resulterat i en åtgärdslista som kan ligga till grund för fortsatt planering.

Mallar och rutiner har uppdaterats och beredskapsplaner för länet påbörjats. Vidare har länsstyrelsen tagit fram en struktur för krigs- och krisledningsorganisation, övat och utbildat sin personal samt tagit fram en långsiktig plan för personalförsörjning.

En modell för samverkan mellan det civila och militära försvaret i höjd beredskap har tagits fram och övats.

Den särskilda satsningen är nu avslutad och grundplattan är lagd för det fortsatta arbetet med att bygga upp ett modernt totalförsvar på Gotland.

Slutrapporten Totalförsvar för ett starkare Gotland

Totalförsvar för ett starkare Gotland - Slutrapport för regeringens uppdrag till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län Länk till annan webbplats.

Totalförsvar för ett starkare Gotland - Sammanfattning av slutrapport Länk till annan webbplats.

Total Defence for a Stronger Gotland - Summary of final report Länk till annan webbplats.

Bilagor

Bilaga 1: Säkerhetsskyddsinstruktion Utvecklingssatsningen Länk till annan webbplats.

Bilaga 2: Säkerhetsskyddsinstruktion Länsstyrelsen i Gotlands län Länk till annan webbplats.

Bilaga 3: Regler för hantering av hemlig information Länk till annan webbplats.

Bilaga 4: Säkerhetsskyddsanalys Vägledning Länk till annan webbplats.

Bilaga 5: Säkerhetsskyddsanalys Mall Länk till annan webbplats.

Bilaga 6: Jämställdhet och mänskliga rättigheter inom Utvecklingssatsning Totalförsvar Gotland Länk till annan webbplats.

Bilaga 7: Integrering av jämställdhet och mänskliga rättigheter inom Utvecklingssatsning Totalförsvar Länk till annan webbplats.

Bilaga 8: Finansiella tjänster – Rapport från övning Länk till annan webbplats.

Bilaga 9: Finansiella tjänster, delrapport 2 Länk till annan webbplats.

Bilaga 10: Gotlänningarnas attityder och beteenden i kris och krig: resultat från enkätundersökning 2019. Denna bilaga finns inte tillgänglig för nedladdning på webben. Kontakta Länsstyrelsen i Gotlands län om du önskar ta del av den.

Bilaga 11: Innehållsförteckning Kommunikatörens krispärm Länk till annan webbplats.

Bilaga 12: Juridiska utmaningar och framgångsfaktorer Länk till annan webbplats.

Bilaga 13: Metod och process för verksamhetprioritering Länk till annan webbplats.

Bilaga 14: Inriktning av intern beredskapsplanering för Länsstyrelsen i Gotlands län Länk till annan webbplats.

Bilaga 15: Höjd beredskap – Lathund för stabschefer och jurister Länk till annan webbplats.

Bilaga 16: Övningsmaterial i totalförsvarsjuridik Länk till annan webbplats.

Bilaga 17: Rekrytering och introduktion av nya medarbetare – skapa förståelse för Länsstyrelsens roll i kris, höjd beredskap och krig Länk till annan webbplats.

Bilaga 18: Samverkan mellan Frivilliga Försvarsorganisationerna (FFO) och offentliga aktörer på Gotland – Pilotmodell för utveckling 2021-2022 Länk till annan webbplats.

Bilaga 19: Kursplan för introduktionsutbildning för nya medarbetare på Länsstyrelsen i Gotlands län Länk till annan webbplats.

Bilaga 20: Spår 2 – organisationsutveckling. Utbildningskoncept – krigs- och krisledningsorganisation, lära, reflektera och öva. Länk till annan webbplats.

Bilaga 21: Övningsmodell för ISK-nätverket samt 8 övningar Länk till annan webbplats.

Bilaga 22: Plattform för förändring – en lärprocess i hela myndigheten Länk till annan webbplats.

Bilaga 23: Kommunikationsplan för internt arbete med krigsorganisation och krigsplacering Länk till annan webbplats.

Bilaga 24: Totalförsvarssamverkan vid höjd beredskap - PM Länk till annan webbplats.

Bilaga 25: Utmärkning av kulturegendom och undanförsel av kulturföremål Länk till annan webbplats.

Bilaga 26: Kunskapsväg till totalförsvar – rapport om kunskapshöjningen för Länsstyrelsen i Gotlands Län och Försvarsmakten, P18 – utvecklingssatsning Gotland 2018-2020 Länk till annan webbplats.

Bilaga 27: Övergripande presentation av Utvecklingssatsningen för kunskapsspridning - svenska Länk till annan webbplats.

Bilaga 28: Övergripande presentation av Utvecklingssatsningen för kunskapsspridning - engelska Länk till annan webbplats.

Bilaga 29: Sammanställning av restlista – åtgärder på nationell nivå Länk till annan webbplats.

Bilaga 30: Skyddsvärda läkemedel, Region Gotland 2021 Länk till annan webbplats.

Bilaga 31: Gränsövervakning beslutsmall Länk till annan webbplats.

Bilaga 32: Gränsövervakning begäran om förstärkning Länk till annan webbplats.

Bilaga 33: Handbok för vägtrafikombud, ÖCB, 1995. Denna bilaga finns inte tillgänglig för nedladdning på webben. Kontakta Länsstyrelsen i Gotlands län om du önskar ta del av den.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss