Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.
Klimatikoner: temperatur, vegetationesperiod, nederbörd, torka.

Illustration: Anna Redmalm

Handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning i Gotlands län 2018–2020.

Handlingsplanen ska fungera som vägledande dokument för arbetet med klimatanpassning i länet och berör främst de aktörer som kan arbeta med anpassningsåtgärder. 

Du som är intresserad ska kunna få en bild av hur klimatförändringar kan påverka Gotland och vad klimatanpassning innebär i länet. Här kan du se hur exempelvis naturen, jordbruket och dricksvattenförsörjningen på Gotland kan komma att påverkas av ett förändrat klimat. Du får också exempel på vad som redan görs för att tillvarata möjligheter och motverka de sårbarheter som ett förändrat klimat kan innebära. 

Handlingsplanen består av två delar:

 1. Del.1 Åtgärder utgör själva handlingsplanen med planerade åtgärder.
 2. Del 2. Bakgrund utgör en beskrivning av påverkan av klimatförändringar samt behovet av klimatanpassning inom samhällets olika sektorer på Gotland

Handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020. Del 1. Åtgärder Pdf, 687.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020. Del 2. Bakgrund Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

SMHI:s rapport Framtidsklimat i Gotlands län beskriver dagens och framtidens klimat i Gotlands län baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5). Klimatscenarierna visar likartade resultat fram till mitten av seklet och det är först därefter man kan se större skillnader mellan dem. 

SMHI:s rapport Framtidsklimat i Gotlands län Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Vår folder Hur blir klimatet på Gotland i framtiden?  ger en kort introduktion till SMHI:s klimatscenarier och visar på möjlig utveckling för Gotland i ett framtida klimat.

Hur blir klimatet på Gotland i framtiden? Pdf, 219.1 kB, öppnas i nytt fönster.

I förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete slås fast att ett antal myndigheter ska initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde, exempelvis genom att ta fram handlingsplaner.

Länsstyrelsen ska bland annat analysera hur länet påverkas av klimatförändringarna och följa upp det regionala klimatanpassningsarbetet.  Länsstyrelsen ska också initiera, stötta och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. Arbetet med klimatanpassning ska redovisas årligen till SMHI.

Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete  Länk till annan webbplats.

Regeringen redovisade i början av mars 2018 Sveriges första nationella strategi för klimatanpassning i syfte att långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella samordningen av detta arbete. Parisavtalet och EU:s strategi för klimatanpassning lyfter fram nationella strategier för klimatanpassning som ett centralt instrument för att förklara och prioritera åtgärder och investeringar i klimatanpassningsarbete.

Nationell strategi för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en checklista för klimatanpassning i fysisk planering för tjänstemän på kommun och länsstyrelser.

Checklista klimatanpassning i fysisk planering Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har tagit fram en så kallad lågpunktskartering för Gotland. Lågpunktskarteringen ger beskrivningar av områden på Gotland som potentiellt kan komma att översvämmas vid kraftiga skyfall samt beskriver potentiella flödesvägar, där vatten sannolikt tar sig fram vid ytavrinning. Materialet indikerar därmed vilka områden som behöver utredas närmare vad gäller risken för översvämning.

Lokala ytavrinningsförhållanden i Gotlands län Pdf, 8.4 MB.

Till lågpunktskarteringen har Länsstyrelsen tagit fram ett Plan-PM om hänsyn till översvämningsrisker. Detta innehåller Länsstyrelsens syn på hur lågpunktskarteringen ska användas i arbetet med översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.

Plan-PM om hänsyn till översvämningsrisker Pdf, 992.9 kB.

Klimatförändringarna gör bland annat att årsnederbörden på Gotland ökar och att det blir vanligare med skyfall. Den enskilde har ett stort ansvar och en skyldighet att skydda sin egen egendom mot översvämning. I Länsstyrelsens folder Skyfall och översvämning reder vi ut vem som ansvarar för vad och vart du kan vända dig för att få råd.

Skyfall och översvämning - Enskilt, kommunalt och statligt ansvar Pdf, 200.7 kB.

Kontakt