Risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsen upprättar vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys, som grundas på kommunernas egna analyser.

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i samhället och på ett bättre sätt kunna hantera kriser. Analysen ska

  • ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga för samhällsplanering
  • bidra till en beskrivning av riskbilden för hela samhället.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen upprättar en regional risk- och sårbarhetsanalys vartannat år. Analysen lämnas till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunernas arbete

Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser bildar ett första underlag för deras handlingsplaner för extraordinära händelser. Analyserna ligger också till grund för den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen tar fram.

Risk- och sårbarhetsanalys i Gotlands län

Gotland har en bra beredskap för olika typer händelser och kriser i vårt samhälle, men den behöver utvecklas och förstärkas. För att åstadkomma det samverkar vi både med lokala och nationella aktörer från myndigheter och näringsliv för att tillsammans identifiera hur vi utvecklar samhällets förmåga att hantera påfrestningar.

På Gotland arbetar Länsstyrelsen i nära samarbete tillsammans med Region Gotland med gemensam målsättning, organisation och planering i RSA-arbetet.

Länsstyrelsen och Region Gotland identifierar och analyserar tillsammans risker, sårbarheter och kritiska beroenden för att Gotland ska bli ännu bättre på att hantera samhällskriser.

Det RSA-arbete som pågår nu ska rapporteras till regeringen och MSB den 31 oktober 2018 och utgöra ett tydligt beslutsunderlag med förslag på konkreta åtgärder på lokal, regional och nationell nivå.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län