Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Krissamverkan Gotland

På Gotland har vi ett samverkansorgan kallat Krissamverkan Gotland. Inom Krissamverkan Gotland har vi strukturer för att samverka mellan aktörer före, under och efter en samhällsstörning. Krissamverkan Gotland består av ett krissamverkansråd samt tre funktioner kopplat till krisberedskap:

  • Arbetsutskott (AU) – för planering och strategiskt arbete,
  • Nätverk för Inriktnings- och samordningskontakter (ISK-nätverk) – nätverk med veckovis samverkan och initial bedömning samt,
  • Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) – operativ krissamverkan vid inträffad samhällsstörning.

I dokumentet ”Krissamverkan Gotland – samverkansorgan i Gotlands län” hittar du mer information om våra samverkansstrukturer. Klicka på länken nedan för att ladda ner dokumentet:

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län