Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vindkraftsparken Aurora får tillstånd enligt Natura 2000

Vindkraftverk till havs.

Länsstyrelsen har idag beslutat att ge vindkraftsparken Aurora tillstånd enligt Natura 2000. Beslutet villkoras med att företaget behöver vidta ett flertal åtgärder för att skydda fågellivet, tumlarna och naturmiljöerna i Natura 2000-området.

– Gotland och Sverige står inför en genomgripande grön omställning och elektrifiering. Havsbaserad vindkraft är en del av lösningen för att tillgodose det kommande elbehovet. Men det krävs anpassningar för att inte den biologiska mångfalden ska påverkas negativt, säger landshövding Anders Flanking.

Prövningen handlar om att bedöma en eventuell påverkan på de naturtyper eller arter som är utpekade för Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Bolaget har i sin ansökan åtagit sig att vidta försiktighetsåtgärder såsom exempelvis kontroll och övervakning av bullernivåer och kemikalieutsläpp, beredskap för att hantera utsläpp, skyddsåtgärder för att minska bullerspridning och tidsrestriktioner för verksamheten.

Utöver de åtgärder som bolaget åtagit sig att utföra har länsstyrelsen beslutat om att ytterligare skärpa villkoren i syfte att skydda arterna och naturtyperna i området.

– Med de skyddsåtgärder som bolaget ålagts att vidta är vår bedömning att verksamheten inte riskerar att orsaka en betydande påverkan på Natura 2000-området, säger landshövding Anders Flanking.

Innan vindkraftsparken kan byggas behövs ytterligare tillstånd, bland annat i enlighet med Sveriges ekonomiska zon. Den prövningen bereds nu av länsstyrelsen och överlämnas för beslut till regeringen under våren 2024.

Fakta om vindkraftsparken Aurora

Enligt företagets ansökan kan vindkraftsparken komma att omfatta upp till 370 vindkraftverk som förväntas generera cirka 24 TWh el, vilket motsvarar elanvändningen för cirka fem miljoner hushåll. Vindkraftparken är tänkt att placeras cirka 20 kilometer söder om Gotland, i närheten av Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

Mer information om prövningsprocessen

Här svarar länsstyrelsens enhetschef Stefan Persson på frågor angående prövningen

Den här prövningen handlar om att bedöma en eventuell påverkan på de naturtyper och arter som är utpekade för Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Det är framför allt påverkan på valen östersjötumlare som varit i fokus. Den är mycket känslig och har sitt kärnområde i Östersjön i detta område.

Östersjön och det aktuella området är redan idag starkt påverkat av en mängd olika störningar som exempelvis sjöfart.

Bolaget har i sin ansökan åtagit sig att vidta försiktighetsåtgärder såsom exempelvis kontroll och övervakning av bullernivåer och kemikalieutsläpp, beredskap för att hantera utsläpp, skyddsåtgärder för att minska bullerspridning och tidsrestriktioner för verksamheten.

Men länsstyrelsen har inte ansett att åtgärderna varit tillräckliga för att skydda arterna och naturtyperna i området. Genom stöd från remissinstanser, analyser av underlaget från bolagets undersökningar och tillgång till egna experter med lokalkännedom har länsstyrelsen villkorat verksamheten ytterligare. Genom dessa ytterligare försiktighetsåtgärder anser länsstyrelsen att den planerade verksamheten inte medför betydande påverkan på utpekade arter och naturtyper i Natura 2000-området.

Länsstyrelsen har bland annat skärpt villkoren gällande bullerspridning som riskerar att påverka tumlarna samt ställt krav på beredskap för att kunna hantera utsläpp från verksamheten.

Länsstyrelsen har också ställt krav på utökade kontroller av verksamheten.

Bolaget har anpassat lokaliseringen av sin verksamhet till djupare områden där inte de utpekade fågelarterna (alfågel och tobisgrissla) letar föda. Detta medför att förekomsten av dessa fåglar är begränsad inom området. Vidare har bolaget åtagit sig att anlägga vindkraftverken på ett sådant sätt att det finns ett utrymme om minst 30 meter mellan vindkraftverkens blad och vattenytan, detta för att minska risken för att fåglarna krockar med bladen.

Vi kräver bland annat att företaget mäter bullernivåer under vattnet i realtid så att gränserna inte överskrids, arbetsplaner för byggnationen ska kontrolleras av myndigheten innan arbeten får starta och kontrollprogram ska upprättas i god tid och samrådas med oss på länsstyrelsen. Vid eventuella överskridanden av exempelvis bullernivåer ska arbetet så snart det är möjligt avbrytas och åtgärder redovisas och vidtas innan arbetet får återupptas.

Den avvikande meningen handlar om att två handläggare anser att en del av området bör avslås för att skydda tumlaren från buller. Länsstyrelsens samlade bedömning är att en likvärdig skyddseffekt uppnås genom de bullernivåer som anges i beslutet.

Natura 2000-tillståndet är ett av flera tillstånd som behövs för att få börja bygga.

Under våren 2024 ska länsstyrelsen presentera ett förslag till beslut i prövningen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Prövningen sker på likartat sätt som Natura 2000-prövningen vad avser remissrundor, kompletteringar och bedömning av sakfrågor och skriftväxling.

I prövningen enligt Sveriges ekonomiska zon är det fler aspekter som ska bedömas än i Natura 2000-ärendet, bland annat ska andra riksintressen vägas in.

I Natura 2000-prövningen hanteras verksamhetens påverkan på de utpekade arterna och naturtyperna i det aktuella Natura 2000-området. I prövningen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon ska bedömningen omfatta alla arter och naturtyper som kan tänkas påverkas negativt av verksamheten.

Bolaget har en planerad byggstart till 2025 och planerar att färdigställa hela parken runt år 2040.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss