Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fakta i frågan om vindkraftsparken Aurora

Vindkraftverk till havs.

Just nu pågår prövningsprocessen av den havsbaserade vindkraftsparken Aurora. Här berättar Stefan Persson, chef för miljö- och vattenenheten om länsstyrelsens arbete med tillståndsprövningen.

Vilken är länsstyrelsens övergripande inställning till havsbaserad vindkraft?

Den havsbaserade vindkraften har stor potential att bidra till energiomställningen för att vi ska klara klimatmålen. Prövningarna är komplexa och flera intressen behöver beaktas och vägas in. Det handlar bland annat om att vindkraften ska samexistera med exempelvis tumlare, fåglar, naturmiljöer samt sjöfart och fiske.

Vilket uppdrag har länsstyrelsen i prövningsprocessen?

Länsstyrelsen har två uppdrag i prövningsprocessen.

Det ena är ett regeringsuppdrag som innebär att vi ska bereda ansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Länsstyrelsen ska ta fram ett förslag till beslut som sedan fattas av regeringen.

Det andra uppdraget handlar om att länsstyrelsen ska pröva och besluta om tillstånd för verksamheten i enlighet med Natura 2000.

Vilka Natura 2000-områden är aktuella för prövning?

Vi ska pröva verksamheter som riskerar att på ett betydande sätt påverka naturmiljön i Natura 2000-områden. För den här verksamheten har länsstyrelsen gjort bedömningen att företaget behöver ansöka om tillstånd när det gäller Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

Varför har bolaget inte behövt söka tillstånd enligt Natura 2000-områdena Stora Karlsö och Lilla Karlsö?

Vår bedömning är att verksamheten inte på ett betydande sätt riskerar att påverka de utpekade naturvärdena i de befintliga Natura 2000-områdena för Stora Karlsö och Lilla Karlsö.

Innebär det att fåglar som vistas på Karlsöarna inte kommer att beaktas?

Verksamhetens påverkan på fåglar som vistas och flyger till och från Karlsöarna kommer att utredas och beaktas i båda prövningarna. Alltså både enligt Natura 2000 för Hoburgs bank och Midsjöbankarna samt enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Hur ser den fortsatta processen för tillståndsprövningarna ut?

Länsstyrelsen håller nu på att samla in underlag från ett stort antal remissinstanser i syfte att säkerställa att ansökan blir komplett. Totalt handlar det om ett 40-tal remissinstanser som myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Exempelvis: Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, Region Gotland, Gotlands ornitologiska förening, Birdlife Sverige och Sportfiskarna.

Vad händer sedan?

När vi fått in alla underlag kommer länsstyrelsen att begära in eventuella kompletteringar från bolaget. När länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kommer länsstyrelsen att skicka ut bolagets ansökan på en ny remissomgång. Därefter gör länsstyrelsen en helhetsbedömning och fattar beslut enligt Natura 2000-tillståndet för Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

Prövningen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon bereds på samma sätt och ett förslag till beslut skickas därefter till regeringen. Förslaget ska vara inne senast den 1 november.

Snabbfakta om Aurora

Vindkraftsparken kan komma att omfatta upp till 370 vindkraftverk som förväntas generera cirka 24 TWh el, vilket motsvarar elanvändningen för cirka fem miljoner hushåll. Vindkraftsparken är tänkt att placeras cirka 20 kilometer söder om Gotland, i närheten av Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

Kontakt