Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fakta i frågan om vindkraftsparken Aurora

Vindkraftverk till havs.

Just nu pågår prövningsprocessen av den havsbaserade vindkraftsparken Aurora. Här berättar Stefan Persson, chef för miljö- och vattenenheten om länsstyrelsens arbete med tillståndsprövningen.

Vilken är länsstyrelsens övergripande inställning till havsbaserad vindkraft?

Den havsbaserade vindkraften har stor potential att bidra till energiomställningen för att vi ska klara klimatmålen. Prövningarna är komplexa och flera intressen behöver beaktas och vägas in. Det handlar bland annat om att vindkraften ska samexistera med exempelvis tumlare, fåglar, naturmiljöer samt sjöfart och fiske.

Vilket uppdrag har länsstyrelsen i prövningsprocessen?

Länsstyrelsen har två uppdrag i prövningsprocessen.

Det ena är ett regeringsuppdrag som innebär att vi ska bereda ansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Länsstyrelsen ska ta fram ett förslag till beslut som sedan fattas av regeringen.

Det andra uppdraget handlar om att länsstyrelsen ska pröva och besluta om tillstånd för verksamheten i enlighet med Natura 2000.

Vilka Natura 2000-områden är aktuella för prövning?

Vi ska pröva verksamheter som riskerar att på ett betydande sätt påverka naturmiljön i Natura 2000-områden. För den här verksamheten har länsstyrelsen gjort bedömningen att företaget behöver ansöka om tillstånd när det gäller Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

Varför har bolaget inte behövt söka tillstånd enligt Natura 2000-områdena Stora Karlsö och Lilla Karlsö?

Vår bedömning är att verksamheten inte på ett betydande sätt riskerar att påverka de utpekade naturvärdena i de befintliga Natura 2000-områdena för Stora Karlsö och Lilla Karlsö.

Innebär det att fåglar som vistas på Karlsöarna inte kommer att beaktas?

Verksamhetens påverkan på fåglar som vistas och flyger till och från Karlsöarna kommer att utredas och beaktas i båda prövningarna. Alltså både enligt Natura 2000 för Hoburgs bank och Midsjöbankarna samt enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Hur ser den fortsatta processen för tillståndsprövningarna ut?

Länsstyrelsen har nu fått in kompletteringar till ansökan som svar på de synpunkter som kommit in från remissinstanser tidigare samt på det föreläggande om kompletteringar som länsstyrelsen begärde under hösten 2022. Vi har värderat underlaget och anser nu att ansökan kan kungöras för att vi ska få in synpunkter på om verksamheten kan få tillstånd eller om den anses skada naturtyperna eller på ett betydande sätt försvårar bevarandet av arterna som avses skyddas.

Alla som vill kan nu skicka in synpunkter på ansökan men vi efterfrågar också synpunkter direkt av tidigare inblandade remissinstanser. Totalt handlar det om ett 40-tal remissinstanser som myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Exempelvis: Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, Region Gotland, Gotlands ornitologiska förening, Birdlife Sverige och Sportfiskarna.

Vad händer sedan?

Efter att länsstyrelsen tagit emot inkomna synpunkter i ärendet kommer prövning beträffande ansökan om Natura 2000-tillstånd genomföras.
Prövningen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon bereds på samma sätt och ett förslag till beslut skickas därefter till regeringen. Förslaget ska vara regeringen tillhanda senast den 1 november.

Snabbfakta om Aurora

Vindkraftsparken kan komma att omfatta upp till 370 vindkraftverk som förväntas generera cirka 24 TWh el, vilket motsvarar elanvändningen för cirka fem miljoner hushåll. Vindkraftsparken är tänkt att placeras cirka 20 kilometer söder om Gotland, i närheten av Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss