Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fakta i frågan om vindkraftsparken Aurora

Vindkraftverk till havs.

Just nu pågår prövningsprocessen av den havsbaserade vindkraftsparken Aurora. Här berättar Stefan Persson, chef för miljö- och vattenenheten om länsstyrelsens arbete med tillståndsprövningen.

Vilken är länsstyrelsens övergripande inställning till havsbaserad vindkraft?

Den havsbaserade vindkraften har stor potential att bidra till energiomställningen för att vi ska klara klimatmålen. Prövningarna är komplexa och flera intressen behöver beaktas och vägas in. Det handlar bland annat om att vindkraften ska samexistera med exempelvis tumlare, fåglar, naturmiljöer samt sjöfart och fiske.

Vilket uppdrag har länsstyrelsen de olika prövningarna?

Länsstyrelsen har två uppdrag.

Det ena är ett regeringsuppdrag som innebär att vi ska bereda ansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Länsstyrelsen ska ta fram ett förslag till beslut som sedan fattas av regeringen.

Det andra uppdraget handlar om att länsstyrelsen ska pröva och besluta om tillstånd för verksamheten i enlighet med Natura 2000.

Prövning enligt Natura 2000

Länsstyrelsen beslutade i april 2024 att ge vindkraftsparken Aurora tillstånd enligt Natura 2000. Beslutet villkoras med att företaget behöver vidta ett flertal åtgärder för att skydda fågellivet, tumlarna och naturmiljöerna i Natura 2000-området.

Den här prövningen handlar om att bedöma en eventuell påverkan på de naturtyper och arter som är utpekade för Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna. Det är framför allt påverkan på valen östersjötumlare som varit i fokus. Den är mycket känslig och har sitt kärnområde i Östersjön i detta område.

Östersjön och det aktuella området är redan idag starkt påverkat av en mängd olika störningar som exempelvis sjöfart.

Bolaget har i sin ansökan åtagit sig att vidta försiktighetsåtgärder såsom exempelvis kontroll och övervakning av bullernivåer och kemikalieutsläpp, beredskap för att hantera utsläpp, skyddsåtgärder för att minska bullerspridning och tidsrestriktioner för verksamheten.

Men länsstyrelsen har inte ansett att åtgärderna varit tillräckliga för att skydda arterna och naturtyperna i området. Genom stöd från remissinstanser, analyser av underlaget från bolagets undersökningar och tillgång till egna experter med lokalkännedom har länsstyrelsen villkorat verksamheten ytterligare. Genom dessa ytterligare försiktighetsåtgärder anser länsstyrelsen att den planerade verksamheten inte medför betydande påverkan på utpekade arter och naturtyper i Natura 2000-området.

Länsstyrelsen har bland annat skärpt villkoren gällande bullerspridning som riskerar att påverka tumlarna samt ställt krav på beredskap för att kunna hantera utsläpp från verksamheten.

Länsstyrelsen har också ställt krav på utökade kontroller av verksamheten.

Bolaget har anpassat lokaliseringen av sin verksamhet till djupare områden där inte de utpekade fågelarterna (alfågel och tobisgrissla) letar föda. Detta medför att förekomsten av dessa fåglar är begränsad inom området. Vidare har bolaget åtagit sig att anlägga vindkraftverken på ett sådant sätt att det finns ett utrymme om minst 30 meter mellan vindkraftverkens blad och vattenytan, detta för att minska risken för att fåglarna krockar med bladen.

Vi kräver bland annat att företaget mäter bullernivåer under vattnet i realtid så att gränserna inte överskrids, arbetsplaner för byggnationen ska kontrolleras av myndigheten innan arbeten får starta och kontrollprogram ska upprättas i god tid och samrådas med oss på länsstyrelsen. Vid eventuella överskridanden av exempelvis bullernivåer ska arbetet så snart det är möjligt avbrytas och åtgärder redovisas och vidtas innan arbetet får återupptas.

Natura 2000-tillståndet är ett av flera tillstånd som behövs för att få börja bygga.

Under våren 2024 ska länsstyrelsen presentera ett förslag till beslut i prövningen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Prövningen sker på likartat sätt som Natura 2000-prövningen vad avser remissrundor, kompletteringar och bedömning av sakfrågor och skriftväxling.

I prövningen enligt Sveriges ekonomiska zon är det fler aspekter som ska bedömas än i Natura 2000-ärendet, bland annat ska andra riksintressen vägas in.

I Natura 2000-prövningen hanteras verksamhetens påverkan på de utpekade arterna och naturtyperna i det aktuella Natura 2000-området. I prövningen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon ska bedömningen omfatta alla arter och naturtyper som kan tänkas påverkas negativt av verksamheten.

Prövning enligt lagen Sveriges ekonomiska zon

Vilken är länsstyrelsen roll i prövningen enligt Sveriges ekonomiska zon?

När det gäller prövningen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon så är det regeringen som beslutar. Länsstyrelsens uppdrag är att bereda ärendet och ta fram ett förslag till beslut.

I prövningen är länsstyrelsen även remissmyndighet. Det innebär att länsstyrelsen ska yttra sig i ärendet utifrån myndighetens sakkunskap och bedömningar av frågor av betydelse i Gotlands län.

Varför lämnar länsstyrelsen ett yttrande?

På inrådan av regeringskansliet och i enlighet med hur alla länsstyrelser med motsvarande uppdrag nu kommit överens om, ska även den beredande länsstyrelsen lämna ett eget yttrande utifrån sitt läns perspektiv.

Hur många instanser har yttrat sig i prövningen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon?

Under länsstyrelsens pågående beredning har drygt 35 myndigheter, organisationer och intresseföreningar samt ett antal privatpersoner lämnat skriftliga yttranden.

Snabbfakta om Aurora

Vindkraftsparken kan komma att omfatta upp till 370 vindkraftverk som förväntas generera cirka 24 TWh el, vilket motsvarar elanvändningen för cirka fem miljoner hushåll. Vindkraftsparken är tänkt att placeras cirka 20 kilometer söder om Gotland, i närheten av Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss