Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat: Mullvalds änge i Ardre

Grästäckt mark med hasselbuskar och andra träd i Mullvalds änge.

Foto: Petra Lundin

Länsstyrelsen har tagit beslut om att bilda naturreservatet Mullvalds änge. Det nya naturreservatet ligger i närheten av Ardre kyrka på vägen mot Gammelgarn. ”Det är ett mycket artrikt änge med anor från långt tillbaka i tiden”, säger länsstyrelsens naturvårdshandläggare Petra Lundin.

Naturreservatet Mullvalds änge består av en artrik slåtteräng med en hög biologisk mångfald. Den traditionella skötseln med fagning på våren och slåtter på högsommaren har tillsammans med klappning (hamling) av träden skapat en ovanligt artrik miljö för växter, svampar och lavar.

– För den biologiskt intresserade är naturreservatet Mullvalds änge väl värt ett besök. I slåtterängen växer flera olika orkidéarter, bland annat den lite oansenliga men för Gotland ovanliga grönkullan. Här finns också den rödlistade slåtterfibblan tillsammans med lite vanligare arter som gullviva, blåsippa och vitsippa, säger Petra Lundin.

I reservatet finns även en betesmark med höga trädvärden. Betesmarken är fuktigare än ängsmarken och på 1700-talet sköttes även denna som äng (starrvall). Reservatet är totalt 3,8 hektar stort, varav delen som sköts som äng är 1,4 hektar. Ängsdelen sköts sedan 1970-talet av Ardre hembygdsförening.

– Reservatet har därmed även höga sociala värden, säger Petra Lundin.

Inom reservatet finns två fornlämningar registrerade: en förhistorisk husgrund och en så kallad slipskåresten. I och med det vet vi att området har brukats av människan sedan förhistorisk tid.

– Naturreservatet har inte bara ett högt biologiskt värde, utan är även bärare av en stark kulturhistoria och utgör ett biologiskt kulturarv, säger Petra Lundin.

Mullvalds änge ligger cirka 1 kilometer sydost om Ardre kyrka och cirka 1,5 kilometer norr om Ljugarns golfbana, vid väg 556 mot Gammelgarn.

Mer information om naturreservatet Mullvalds änge

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss