Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Lathund för klimatanpassninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst och är framtagen för att stödja kommuner som vill komma igång med sitt arbete med att ta fram en kommunal plan för klimatanpassning. Innehållet är framtaget i samverkan med kommuner och länsstyrelser och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

Klimatanpassning i fysisk planeringPDF - Vägledning, rekomendationer samt  tips och råd hur kommunerna kan, bör och ska ta hänsyn till klimatförändringar i den fysiska samhällsplaneringen. (Länsstyrelserna, 2012)

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering PDF- en checklista som stöd för handläggare att ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat i framtagandet av översiktsplaner och detaljplaner. (Länsstyrelserna, 2016)

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Handläggarstöd framtaget av Miljösamverkan Sverige inom ramen för Klimatanpassning i tillsyn.

Länsstyrelsens GeodataKataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Här finns kartunderlag från Länsstyrelsen (program varan ArcGIS behövs för att öppna kartskikten). Här finns bl a:

 • Översvämningskarteringar för Ljusnans och Voxnans huvudfåra, analys av högsta beräknade flöde och 100 års flöde. Värdena är framtagna av SWECO på uppdrag av Svenska Kraftnät och Vattenregleringsföretagen. Programmet ArcGIS behövs för att öppna skikten.
 • Lågpunktskarteringar för länets huvudorter; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors, Söderhamn, Bollnäs, Edsbyn, Ljusdal, Hudiksvall, Bergsjö och Gnarp. 

Portal för översvämningshotlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  - Tjänsten innehåller geografiska översvämningsdata till stöd i planeringsarbete. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)

Kartunderlag om ras, skred och erosionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Vägledning och webbaserad kartvisningstjänst. (Statens geotekniska institut, SGI)

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har tagit fram en introduktionsfilm som går att använda som inledning i arbetet med klimatanpassning.

Läs mer på SMHIs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där går även filmen att laddas hem

Klimatförändringar i Gävleborgs län

Här kan du läsa om hur klimatet i Gävleborgs län kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Klimatanalysen som SMHI har gjort för Gävleborgs län visar bland annat på mer nederbörd och ökad temperatur i länet.

Framtidsklimat i Gävleborgs länPDF

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram år 2010 på uppdrag av Länsstyrelsen en översiktilg regional klimat- och sårbarhetsanalys. I rapporten identifieras områden i länet där klimatförändringar kan komma att medföra ökade risker för naturolyckor. Utredningen har genomförts i samarbete med SMHI.

Översiktlig regional- klimat och sårbarhetsanalys- naturolyckorPDF

År 2014 tog länsstyrelsen fram en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen är ett vägledande dokument som visar vad vi i länet kan göra tillsammans för att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling.

I en regional handlingsplan för klimatanpassning (2014-2020) beskrivs Gävleborgs läns framtida klimat och hur arbetet går till idag. I planen står även vilka åtgärder som behövs i länet för att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Regional handlingsplan för klimatanpassning Gävleborgs länPDF

En kortfattad beskrivning finns i en av Länsstyrelsen framtagen broschyr om hur klimatat förändras, vilka konsekvenser det blir för Gäveborgs län och hur samhällena kan anpassas för att minska riskerna.

Broschyr Planera för förändrat klimat i GävleborgsPDF

Handlingsplan för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassningPDF

Länk ovan till Länsstyrelsen Gävleborgs handlingsplan för arbetet med klimatanpassning. Handlingsplanen har tagits fram 2019 enligt den förordning (2018:1428) som beslutades i januari 2019 om myndigheters klimatanpassningsarbete som omfattar 32 nationella myndigheter därtill alla länsstyrelser.

Rapport: Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring?PDF

Lärarhandledning: Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring?PDF

Rapport (högupplöst för utskrift): Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring?PDF

Lärarhandledning (högupplöst för utskrift): Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring?PDF

Länkar ovan till klimatrapporten vänder sig i första hand till ungdomar i skolan. Som komplement till rapporten finns också en lärarhandledning som tar upp flera frågor och förslag på undervisningsmoment inom både klimatkunskap och klimatanpassning. Materialet har tagits fram år 2018 i samverkan mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun, Sandvikens kommun, Hudiksvalls kommun samt Gävle Energi och delvis finansierats av Region Gävleborg

Rapport: Test av robusta beslutstödsmetoder - Ny bebyggelse längs Gavleåns utlopp i Gävle kommun   PDFRapporten handlar om robusta beslutsstödsmetoder. Eftersom vi inte vet i detalj hur klimatet kommer att utvecklas framöver behövs beslutstödsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I denna rapport redovisas resultat från ett samarbete mellan Forskningsprogrammet (Robustprogrammet) och Gävle kommun. Det handlar om robust planering av ett lågt beläget område nära havet (Norra Brynäs och Gävle strand).

Vattenplanering och säkring av dricksvatten är en av de många utmaningar som ett förändrat klimat innebär. Som ett stöd i arbetet med att säkra en god vattenförsörjning har Länsstyrelsen i samverkan med kommuner tagit fram en regional vattenförsörjningsplan. Rapporten beskriver viktiga vattenresurser för dagens dricksvattenanvändning och framtidens eventuella behov.

I och med de förväntade klimatförändringarna finns ett ökat behov av att skydda våra dricksvattenresurser ur ett långsiktigt perspektiv. För arbetet med klimatanpassning är det viktigt att peka ut och prioritera resurserna för att de ska få ett långsiktigt skydd. Länsstyrelsen har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för länet som ska fungera som ett stöd inom planeringsprocesser och arbete med att ta fram skydd för viktiga områden för dricksvattenförsörjningen.

Den regionala vattenförsörjningsplanen fokuserar på prioritering av befintlig och framtida potentiella dricksvattenresurser och då främst grundvattenresurser. Rapporten består av ett huvuddokument, samt två fördjupningsbilagor i samma dokument. se länk nedan. En bilaga finns för varje kommun i länet. Huvuddokumentet beskriver länet i stort, de större vattenresurserna, dricksvattenförsörjningen, påverkan och hot mot resurserna, samt klimatförändringarnas påverkan på länet. Fördjupningsbilagor handlar bland annat om hur vi kan skydda våra dricksvattenresurser och hur ansvarsfördelningen ser ut. Kommunbilagorna beskriver mer dricksvattensituationen i respektive kommun och innehåller en mer detaljerad beskrivning samt prioritering av varje dricksvattenresurs. Kommunbilagan kan beställas hos Länsstyrelsens kontakt nedan.

Under 2020 har arbetet påbörjats med att revidera planen.

HuvuddokumentPDF

Presentationer från klimatanpassningsnätverket för klimatanpassning i länet

ppt-presentation Länsstyrelsen 2020-05-28PDF

Kontakt