Goda exempel på insatser med grön infrastruktur

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här presenteras goda exempel att inspireras av.

Vad du som lantbrukare kan göra

I Gävleborgs län finns ännu inga värdetrakter för gräsmarker, men länsstyrelsen arbetar med att ta fram dessa. Alla åtgärdstips nedan hjälper till att stärka den gröna infrastrukturen i jordbrukslandskapet, oavsett om åtgärden utförs i en värdetrakt eller inte.

I värdetrakter

I en värdetrakt är det ofta klokt att prioritera naturvärden som syftar till att stärka den utpekade naturtypen. Detta innebär åtgärder som ökar arealen, förbättrar kvalitén eller minskar avståndet mellan naturtypsytor. För naturtypen gräsmark till exempel, innebär det rent konkret:

Åtgärder som ökar arealen av den utpekade naturtypen, till exempel:

 • Restaurera betesmarker
 • Slå väg- och åkerrenar
 • Öppna för nya samarbeten, till exempel beta ledningsgator
 • Nyskapa (blivande artrika) gräsmarker.

Åtgärder som syftar till att förbättra kvalitet till exempel:

 • Håll efter igenväxningsvegetation
 • Ingen tillskottsutfodring
 • Styr betestryck genom fållor
 • Skapa eller gynna bryn, solvarma gläntor, sandblottor och spara döda träd.

Åtgärder som syftar till att minska avstånd:

 • Restaurera eller nyskapa gräsmarker belägna inom spridningsavstånd från befintliga gräsmarker
 • Sammanbinda gräsmarker i landskapet genom korridorer eller ”naturtypsöar”.

Utanför värdetrakter

Utanför en värdetrakt är spannet av lämpliga åtgärder bredare än inom en värdetrakt. Att stärka ekosystemtjänster kan till exempel innebära att:

 • Gynna eller skapa våtmarker – de förbättrar förutsättningarna för grundvattenbildning vilket ger bättre förutsättningar för vattenförsörjning vid torrperioder. De minskar även risken för översvämningar.
 • Gynna eller skapa bryn – de förbättrar förutsättningarna för pollinatörer och andra nyttoinsekter.
 • Anlägga funktionella kantzoner – kantzoner minskar växtnäringsläckage, kan gynna pollinerare och utgör livsmiljö för naturliga fiender till skadeinsekter.
 • Överlag öka variationen i jordbrukslandskapet.
 • Bevara betesmarkerna är alltid viktigt!

Goda exempel för andra delar av Sverige

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss