Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat bildas i Karlskrona

Flygbild över naturreservatet Flyeboda i Karlskrona kommun

Foto: Urban Emanuelsson

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att bilda naturreservatet Flyeboda i Karlskrona kommun. Det drygt 33 hektar stora naturreservatet ligger cirka fem kilometer norr om Jämjö i östra Blekinge.

Reservatet består av två skilda delområden, ett östligt och ett västligt. Den östra delen utgör en mosaikartad blandning av trädbärande slåtteräng och hagmark, ädellövskog, blandskog av asp och tall samt lövsumpskog. En del aspar är gamla och grova. Det finns även rikligt med död ved i form av högstubbar och lågor. Skogen har sannolikt uppkommit genom igenväxning av hagmark. I ängsmarken i söder finns ett inslag av gamla, tidigare hamlade askar och lindar. Längs områdets norra kant rinner en liten bäck, som bitvis är uppdelad i flera mindre fåror som delvis översilar skogsmarken. Dessutom finns två anlagda småvatten som bland annat hyser den ovanliga arten långbensgroda. Den västra delen av reservatet består främst av ung bokdominerad ädellövskog på mark som tidigare varit bevuxen med granskog, men med mindre inslag av äldre ek- och bokskog samt lövsumpskog. Närmast byn finns en slåtteräng, och i den centrala delen ett småvatten.

Området har även ett kulturhistoriskt värde genom förekomsten av talrika, vällagda odlingsrösen. I hagmarken i det västra delområdet finns grunden efter ett gammalt båtsmanstorp. Blekingeleden passerar genom byn, i nära anslutning till området.

Beslut om bildande av naturreservat Flyeboda Pdf, 4.5 MB.

Reservatsföreskrifter (10FS 2024:10)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss