Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Hultalycke utvidgas

I sluttningarna växer grova bokar blandat med yngre bok, ek och gran. Foto: Annika Smålander/Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat om en utvidgning av naturreservatet Hultalycke i Ronneby kommun. Utvidgningen innebär att naturreservatet totalt täcker in 92 hektar, en ökning med nästan 13 hektar skogsmark.

Vid Hultalycke finns många olika typer av livsmiljöer. Marken är blockrik och innehåller både stora och små block som är bevuxna av mossor och lavar. Det finns imponerande bergväggar och skrymslen och vrår mellan blocken. Vattnet sipprar nerför bergväggarna och skapar rännilar i bergets sprickor. Dessa fuktstråk bidrar till att bibehålla en hög luftfuktighet i området, vilket gynnar många växter och djur. Vattnet samlas så småningom i små kärr i låglänta partier.

Trädskiktet har en rik tillgång på gamla, grova, spärrgreniga träd bland annat av bok, ek, asp, sälg, tall och al. Gamla grova träd är viktiga livsmiljöer för insekter, mossor, lavar och svampar.

Tillgången på död ved är stor, veden finns i form av högstubbar, lågor och döda grenar. I området finns en värdefull kryptogam-flora, samt rik förekomst av vedsvampar. Det finns också gott om bohål för fåglar och däggdjur. Vilket bidrar till ett rikt djurliv.

Tillsammans ger detta upphov till en stor variation av livsmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden. Bland rödlistade arter märks bland annat koralltaggsvamp och grynig filtlav. Dessutom har flera skogliga signalarter som västlig hakmossa, fällmossa och myskmadra påträffats i branterna. Dunmossa har hittats i ett källkärr som ligger nedanför den östra branten som sluttar mot vägen.

Utökningen av naturreservatet utgörs av angränsande skogsmark på 12,6 hektar som ligger vid reservatets sydvästra del. Detta ger naturreservatet en ny totalareal på 92,3 hektar.

Beslut om utvidgning av naturreservatet Hultalycke Pdf, 1.1 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss