Ronneby brunn och Brunnsparken

Ronneby brunn, Ronneby

Ronneby Brunnspark har en 300-årig historia. Det är en av Blekinges mest kända och välbesökta platser. Hit kommer människor för att njuta och aktivera sig i den gamla ståtliga parken med sina inbjudande gräsytor, pampiga träd och rika prunkande planteringar. Här ligger också ett 20-tal praktfulla, unika, välbevarade träbyggnader från brunnsepokens glansperiod, 1800-talet och tidigt 1900-tal.

År 1705 upptäcktes den första surbrunnen, vilken omgående började användas som hälsobrunn. Denna källa sinade dock 1726, men redan samma år fann man en ny källa lite längre söderut. Den senare källan kom att kallas "Gamla källan" och är den plats där man fortfarande i dag kan hämta vatten.

Här byggdes ett brunnshus med väggar och tak för att skydda det mineralrika vattnet. Efter förebilder från bland annat Tyskland fick huset en tempellik utformning. Dagens byggnad vid Gamla källan uppfördes 1845 och är den äldsta bevarade brunnsbyggnaden i Ronneby Brunnspark. Vid källan bildades "Brunnsplanen", som genom åren har utvecklats och förändrats men som ännu i dag har samma funktion och läge.

Under hela 1700-talet var kurortsverksamheten ytterst blygsam. På 1820-talet fick verksamheten ett uppsving och man lät då uppföra bl.a. en danssalong, en pelarsal och ett brunnslasarett. På 1840-talet tillkom också en brunnssalong och en påkostad brunnskiosk. 1861 invigdes ett större badhus, vilket ingår i dagens byggnadsminne, och sommaren 1870 invigdes ett kallbadhus för havsbad på Karön utanför åmynningen. Man inrättade ångslupstrafik till ön, med turer från Ronneby och från brunnen. Därmed var Ronneby en av de få hälsobrunnar som också kunde annonsera sig som havsbadort.

Den stora utvidgningen och förändringen av Ronneby Brunnspark skedde under 1870-talet. 1873 bildades Ronneby Helsobrunns Aktiebolag och samma år köpte man in ny mark. Arkitekt Henry August Flindt anlitades för att upprätta en plan för det utvidgade brunnsområdet och året därpå, 1874, anställdes Flindts biträde Henrik Madelung som arbetsledare på plats i parken. Madelung kom att stanna i parken som arrendator fram till 1923 och hade stor betydelse för Brunnsparkens utveckling och utformning. Fortfarande i dag ser brunnsparken till stora delar ut som den utformades av Flindt och Madelung då.

Redan 1875 stod sex påkostade, tidstypiska villor färdiga att använda för uthyrning. Under 1880- och 1890-talet fortsatte expansionen. En gymnastikbyggnad, ett nytt brunnslasarett samt ytterligare ett antal villor uppfördes. 1897 invigdes det pampiga badhotellet som innehöll storslagna restauranger och societetslokaler med bl.a. festsal, läsesalong och biljardrum. Samma år invigdes också den stora brunnshallen. Ronneby Brunn hade nu blivit kurorten på modet och var, med sina närmare 3000 brunnsgäster per år, den största i landet.

Under 1920-talet minskade brunnsdrickningen allt mer och 1929 gick Ronneby Helsobrunns AB i konkurs. Kurverksamheten drevs dock vidare ytterligare några år, innan den slutligen upphörde helt 1939. Året därpå förvärvade Ronneby stad brunnsområdet med tillhörande byggnader. Det utarrenderades till RESO. Under efterkrigstiden revs en stor del av den gamla brunnsbebyggelsen, medan andra delar rustades upp. Ronneby Brunn försökte locka till sig en bredare publik och började i större utsträckning att satsa på konferens- och kursverksamhet.

Det gamla brunnshotellet brann ner till grunden i en häftig brand 1959. Därmed försvann en viktig symbol för Ronneby som en utav de mest framstående kurorterna i Europa kring sekelskiftet. År 1961 invigdes ett nytt hotell som i sin tur tillbyggts i etapper på 1960- och 1970-talen.

I dag har flertalet bevarade byggnader från 1800-talet och det tidiga 1900-talet fått nya användningsområden, t.ex. som företagskontor, studentbostäder, vandrarhem och utställningslokaler. Genomgående är de olika byggnaderna exteriört och till viss del också interiört välbevarade. De flesta är uppförda i en rikt varierad träarkitektur och med en färgsättning som framhäver arkitekturens egenart. Många av dem har restaurerats under senare år.

Den vackra brunnsparken med anor från 1700-talet är också restaurerad och förnyad. En större förnyelse gjordes av landskaparkitekten Sven-Ingvar Andersson 1987, då bland annat dammarna, vattenfallet och en rad planteringar tillkom.

Parken, inklusive 17 äldre byggnader, förklarades som byggnadsminne 1996. År 2003 blev området, inklusive Brunnsskogen, länets första kulturreservat.

Området i riksintresseområde för kulturmiljövården: Ronneby brunn – Blekan. Riksintresset kretsar kring kurorten Ronneby brunn som under slutet av 1800-talet utvecklades till landets mest besökta kurort. Den välansade osymmetriska parken och "den vilda naturen" är tidstypiska uttryck för den engelska parktradition som var högsta mode under Ronneby brunns storhetstid. Byggnaderna i parken representerar kurortens olika funktioner. Bebyggelsen som växte fram runt parken hade brunnen som förutsättning.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Adress: Ronneby brunnspark, Ronneby
Ägare: Ronneby kommun
Byggnadsår: De tidigaste anläggningarna under tidigt
1700-tal. Merparten av de nuvarande byggnaderna från
sent 1800-tal.
Funktion: Parkanläggning med byggnader innehållande
kontor, arbetsplatser, kafé, Naturum med mera.
Arkitekt: Flera olika
Besök: Parken är öppen för allmänheten, endast vissa av
byggnaderna är tillgängliga.
Handikappanpassat: delvis
Byggnadsminnesförklarat år 1996

Blekinges byggnadsminnen

Här kan du se vilka byggnadsminnen som finns uppdelade efter kommun.

Blekinges byggnadsminnen