Nordenskjöldska gården

Nordenskjöldska gården

Den bredvinklade hörnfastigheten mot Amiralitetsparkens nordvästra del hyste fram till i början av 1970-talet Blekinge Museum. Nordenskjöldska gården består av ett bostadshus, ett litet lusthus, uthus och trädgård.

Huvudbyggnaden uppfördes 1794 och har trapetsformig plan. Den står på en källarvåning av sten, vilken bortsett från den östligaste delen, utgör resterna av ett hus från 1700-talets förra hälft, alltså före den stora branden 1790. I förstugans östra mur sitter en kalkplatta med inskriptionen: "Efter en Förut uprest BYGNAD på Denna Tomt Som lades jemte större Delen af Staden i aska DEN 17 juni 1790 Upfördes åter detta Hus 1794. C. F. ENNESKIÖLD".

Det gamla kalkstensgolvet i förstugan och kalkstenstrappan till övre våningen med ett dekorativt smidesräcke är väl bevarade, liksom ett flertal tunga bräddörrar. I den stora salen på andra våningen finns dörröverstycken med porträttmedaljonger av Carl August Ehrensvärd, Fredric Henric af Chapman och Henrik af Trolle

Gårdshuset uppfördes troligen på 1790-talet. Byggnaden är i en våning och har tegeltäckt sadeltak. Huset är av tegel och putsat i lejongult. Under 1800-talets senare del uppfördes ett trapphus framför husets ingång. Byggnaden inrymmer en lägenhet som på 1930- och 1950-talen grundligt renoverades.

Uthuset, en L-formad byggnad, är förmodligen från 1790-talet. Väggarna är släta och med svarttjärade dörrar och luckor samt vitmålade knutbräder, fönsterfoder och luckor. Här inrymdes tidigare stall, vagnsbod, vedbodar och avträden.

1971 blev Nordenskjöldska gården byggnadsminne.

Huset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. En viktig del i riksintressemotiveringen är den till stora delar genomförda stadsplanen som delar staden i en civil och en militär del. Stadsplanen upprättades av Erik Dahlbergh 1683 och består av ett rutnätssystem med strålgator enligt klassiska ideal efter förebilder från Italien och Frankrike. Den civila bebyggelsen var med enstaka undantag uppförd i trä, ofta med en sockelvåning i sten för att jämna ut de stora nivåskillnaderna. Enligt gängse mönster på Trossö låg bostadshusets långsida mot gatan och uthuslängorna inne på gården. Karaktären av enhetlig trästad med enkla mot gatan ljusa panelade fasader dominerade Karlskrona till 1870-talet.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Adress: Amiralitetstorget 27, Karlskrona
Ägare: Svenska kyrkan/Karlskrona kommun
Byggnadsår: 1794
Funktion: Bostadshus.
Numera kontorslokaler och Läsesällskapets bibliotek
Arkitekt: -
Besök: Efter överenskommelse
Handikappanpassat: Ja
Byggnadsminne 1971

Blekinges byggnadsminnen

Här kan du se vilka byggnadsminnen som finns uppdelade efter kommun.

Blekinges byggnadsminnen