Kasern Sparre

Kasern Sparre, Karlskrona

Kvarteret Sparre har fått sitt namn efter överamiralen Claes Sparre, riksråd 1718, död 1738. De tio tomterna i kvarteret ägdes under 1700-talet av olika eminenta män i staden Karlskrona som under årens lopp sålde sina tomter till Kronan. 1845 var hela kvarteret i Kronans ägo.

Då hade redan de första kasernerna byggts. 1792 kom kunglig befallning om byggandet av en båtsmanskasern längs med Kyrkogatan. Den tillbyggdes sedan 1817-20 och i den förlades sjötrupperna och artillerikåren, den så kallade Garnisonskasernen.

1804 uppfördes en kasern söder om Garnisonskasernen ämnad för arbetarna på Varvet. Det var ett envåningshus av tegel med koppartak. Den byggdes på 1820 med en våning för att ytterligare de "kronoarbetskarlar" som bodde i Båtsmanskasernen skulle få plats.

Kanslihuset ut mot Drottninggatan byggdes antagligen 1818 och bestod då endast av den nuvarande södra delen. Här var kansli för stationsbefälhavarna, kammarkontor, kassa och tjänsterum för överkommissarien.

Kasernutrymmet räckte dock inte till och 1846 anbefalldes att ytterligare en kasern för båtsmän skull byggas. Runddelen i den tre våningar höga fastigheten var tänkt för officerare, men det är oklart om de någonsin fick flytta dit. Nya båtsmanskasernen byggdes vid hörnet Kyrkogatan-Drottninggatan. 1866 upphörde inkvarteringen av kronoarbetskarlarna, varvsarbetarna, och deras kasern övertogs av båtsmän, men den blev senare rekrytkasern.

1890 började de stora förändringarna och moderniseringarna av kasernerna i kvarteret Sparre. De bägge östra kasernerna slogs samman och nya trapphus byggdes mot gården. 1906 var arbetet med att plana ut och torrlägga kaserngården färdigt och då hade också Exercishuset mot Östra Prinsgatan växt upp och förlängts.

Det kvarter som i folkmun kallades "bataljon Sparre" började i det mesta likna det som decennier senare skulle inhysa en fredligare myndighet, Boverket.

Kasern Sparre förklarades som statligt byggnadsminne 1993 och övergick till byggnadsminne enligt kulturminneslagen 1994. Byggnaden ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Byggnaden är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Karlskrona stad och befästningarna. Örlogsbasen omfattar de anläggningar som ligger vid Trossös södra strand. Denna del är bebyggd från öster till väster med kaserner, boställen och andra byggnader som verkstäder och förråd. Bebyggelsemiljön omfattar byggnader och anläggningar från 1600-talets slut till 1900-talet. Byggnaderna i den västra delen av området är monumentala och bildar en i stort intakt miljö som härstammar från varvets och basens arkitektoniska storhetstid under varvsamiralen Fredric Henric af Chapmans och överamiralen August Ehrensvärds verksamhetsperiod.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Adress: Drottninggatan 18, Karlskrona
Ägare: Privat
Byggnadsår: Byggt i etapper från 1700-talets slut till 1930-talet.
Funktion: Logement för flottans manskap. Numera kontorsskiftande lokaler
Arkitekt: Flera.
Besök: möjlighet i olika delar
Handiappanpassat: ja
Byggnadsminnesförklarat år 1993

Blekinges byggnadsminnen

Här kan du se vilka byggnadsminnen som finns uppdelade efter kommun.

Blekinges byggnadsminnen