Yttre Stekön

Yttre Stekön

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Yttre Stekön finns ett bestånd av idegranar, som blev fridlysta redan år 1915. Landskapet består av berghällar och förutom idegran finns här även områden med tät skog.

Idegransbeståndet på Yttre Stekön förklarades redan 1915 som fridlyst naturminnesmärke. Det är Blekinges äldsta förförordnande. Fridlysningen gällde till en början en mindre del av ön.

Hårt exploaterad

Ön har, trots fridlysningen, blivit hårt exploaterad med ett 40-tal sommarstugor. I november 1964 togs ett nytt beslut som gällde hela ön, förutom tomtmarken. Beträdnadsförbudet från 1915 togs bort och ersattes av förbud att avverka eller skada träden.

Historisk beskrivning av Yttre Stekön

Så här beskriver Alma Falk Yttre Stekön i ”Blekinges natur – Inventeringsberättelse rörande landskapets naturminnen” (Blekingeboken 1935):

”Det förnämligaste idegransbeståndet – och ett av landets vackraste – finns på Yttre Stekön. Ön, en knapp km lång och med en bredd av 400 m, rymmer 400–500 idegranar av en ålder och grovlek, som man i vårt land endast finner på Gotland. De bilda skog och dominera fullständigt ön. Vegetationen på öns sydligaste del består till övervägande del av idegran, som ger platsen något för våra breddgrader främmande, något sydländskt, som bryter den blekingska skärgårdstypen och tjusar med sin charm. Denna del av ön är fridlyst och avskild med stängsel. – En anmärkning bör göras. Idegranen brukar oftast breda ut sig med täta grenar utefter marken och följaktligen ha sin största vidd nertill, men på Stekön står den som stolta träd med järnhårt virke i sina släta stammar och en prakt över de högburna, av havsvindarna tillplattade kronorna, som för tanken till en pinjeskog vid Medelhavets kust.”

Alma Falk, med signaturen Måns, var under 40 år med början 1930 journalist på tidningen Barometern och fotograferade under sin yrkesverksamma tid miljöer och människor främst på Öland. Hon skrev också artiklar i Blekingeboken, årsbok för Blekinge läns hembygdsförbund och Blekinge läns museum.

Stor idegran, Yttre Stekön

Foto: Robert Ekholm

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Yttre Stekön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Företa bebyggelse eller ta sten, grus eller sand eller avverka träd eller utföra skadegörelse, som kan äventyra bevarandet av idegransbeståndet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1915, ändrat 1964
Kommun: Ronneby
Karaktär: Idegransbestånd
Areal: 15 hektar
Markägare: Ronneby kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat