Wallanders Åbacka

Wallanders Åbacka

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatets kärna utgörs av bokdominerad skog med gott om ihåliga och gamla träd. I bokskogen och i sluttningarna västerut är vegetationen av lundkaraktär med arter som lundslok, myskmadra, tandrot och rikligt med blåsippa.

Förutom bok finns det även betydande inslag av ek, avenbok och i vissa delar gran, tall och asp. Reservatet innehåller flera rödlistade arter som är knutna till gammal skog och förekomst av död ved. Fågelarter som spillkråka, mindre hackspett, gröngöling och stenknäck häckar mer eller mindre årligen. Kungsfiskare, strömstare och utter har observerats vid ån.

De grandominerade delarna av reservatet drabbades hårt av stormfällning vid stormen Gudrun 2005.

Den gamla medeltida landsvägen ”Kongslijden” går genom reservatets södra del.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Wallanders Åbacka, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös annat än vid jakt
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd och stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare, eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida och cykla annat än på vägar

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat år: 1999
Kommun: Ronneby
Karaktär: Bokskog, barrskog
Storlek: 29 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000