Vambåsa hagmarker

Vambåsa hagmarker, vitsippor

Foto: Roebert Ekholm

I Vambåsa naturreservat ligger i ett herrgårdslandskap. Här finns också många fornlämningar. Mest känt är gravfältet vid Hjortahammar. Inom det strövvänliga naturreservatet finns också värdefulla hagmarker med ett rikt växt- och djurliv.

Längst i söder ligger Hjortahammars gravfält, ett av Blekinges största fornlämningsområden. Här finns 120 synliga förhistoriska gravanläggningar som består av högar, stensättningar, treuddar, skeppssättningar och resta stenar. Gravfältet ligger väl synligt och framträdande i landskapet längs en rullstensås.

Ljusälskande insekter

Under försommaren bjuder reservatets ängar på en rik blomsterprakt med bland annat flera orkidéer. Större delen av reservatet betas och områdets rika djur- och växtliv är kopplat till betestraditionen. Vissa organismer skulle försvinna helt om markerna växte igen. Det kan gälla lågvuxna, ljusälskande växter eller insekter som kräver stora, solexponerade ytor för sin överlevnad.

Ekens historia och betydelse

Eken var regale, kunglig rättighet, sedan 1100-talet. Ekarna var fredade för att trygga tillgången på ollonbete till svinen. Ekarna gav också timmer till att bygga flottans skepp. När skyddet upphävdes1 1830 blev mycket av den bondeägda skogen nedhuggen, men på adelns marker fick ekarna vara kvar.

I Vambåsa hagmarker växer imponerande ekjättar, en del riktiga ”sparbanksekar” som breder ut sina ståtliga kronor. En gammal hagmarksek kan vara värd åt närmare 1 500 olika arter. På den grova, solbelysta barken växer mossor och lavar. Inuti den murkna stammen lever svampar och insekter. Svamparna bryter ned träet och insekterna nyttjar veden som föda eller boplats.

Då bildas så kallad mulm, ett brunt trämjöl som ansamlas inne i den murkna stammen. Mulmen innehåller också spillning från fåglar och fladdermöss, som håller till i ekarnas håligheter. Ett stort antal olika insekter, varav många är sällsynta, lever i mulmen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vambåsa hagmarkere är tillåtet att:

 • Gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
  gräva upp växter
  skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
  medföra ej kopplad hund
  framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1982
Kommun: Ronneby
Karaktär: Hagmark
Areal: 91 hektar, varav cirka 80 hektar land
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Natura 2000