Valje

Valje hagmark, bild på en highland cattle

Foto: Robert Ekholm

Valje gård har gamla anor. Markerna runt gården i naturreservatet är ett intressant och vackert kulturlandskap. Här finns ängar, hagar och lövskogslundar. Ekar har fått växa upp till betydande storlek och är livsmiljöer för bland annat fåglar, insekter och lavar. Under sommaren finns betesdjur i hagarna.

Valjehalvöns natur är omväxlande med lövskog och öppna betade marker. Skogsbestånden utgörs av ädla lövträd såsom ek, bok, alm, ask, lönn, avenbok, lind, fågelbär och hassel.

Rik växtlighet

Områdets växtlighet är rik med en lång rad näringskrävande och ovanliga arter. I ädellövskogen kan du hitta tandrot, löktrav och skogsbingel. Om våren blommar gulsippa och lundvårlök.

Intill strandkanten kan du se många rastande gräsänder och viggar. I de gamla grova träden bygger skogsduvan och kattugglan sina bon. Träden är också boplatser för en rad intressanta vedlevande insekter och fladdermöss.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Valje, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar och odlingsrösen
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar och parkeringsplatser
 • gräva upp växter eller skada döda träd
 • plocka blommor
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • tälta eller uppställa husvagn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller motsvarande
 • rida annat än på vägar.

  Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:
 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet.

Serviceinformation

 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1991
Kommun: Sölvesborg
Karaktär: Ädellövskog, hagmarker, marina områden, friluftsliv
Areal: 91 hektar varav 43 hektar land och 48 hektar vatten
Markägare. Sölvesborgs kommun och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000