Uttorp

Uttorp, blockig havsstrandäng

Naturreservatet Uttorp är en del av ett stort strövvänligt utmarksområde på södra delen av Sturkö. Du kan inte komma längre ut i Blekinges skärgård utan båt. Från den vackert öppna kustheden kan du skåda ut över havet och vid klart väder siktar du Utklippans fyr.

Närmast havet och ett stycke inåt land utgörs området av blockiga strandängar och berghällar, enbuskrik utmark, hedmarker och öppna sandfält. Längre norrut övergår det i igenvuxen ljunghed och den skogliga karaktären ökar, med inslag av gles ekskog med en del gamla, vidkroniga ekar. Här finns också mer inägomark med hagmarker och gamla fossila åkrar. Stranden är smal och består främst av stenar och block med inslag av sand och grus. Området har tillsammans med angränsande Natura 2000-område stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Uttorp, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada växande träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter avsiktligt
  störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt
 • tälta eller uppställa husvagn
 • att framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg och parkeringsplats
  framföra motordrivet fordon med högre hastighet än 30 km/timme
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1980
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Kustljunghed
Areal: 15 hektar land
Markägare. Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen