Tolseboda

Tolseboda

Foto: Robert Ekholm

Tolseboda naturreservat som består av skogsmark med gammal bokskog i en bäckdal. Här har hittats 32 ovanliga arter varav de flesta är skalbaggar.

Höjden över havet varierar från drygt 75 till cirka 100 meter över havet. Berggrunden består av Karlshamnsgranit. Skogsbruk bedrivs runt reservatet.

Invandring av gran

Kärnan i reservatet består av en bäckdal med gammal bokskog där det under de senaste 50 åren vandrat in en stor andel gran. Några granar är gamla och det finns också grova granlågor (liggande gran) i olika nedbrytningsstadier Det visar att det under längre tid funnits en gran i reservatet.

Desto bättre finns i vissa luckor i granskogen en rik bokföryngring. Avverkningar i området har inte skett åtminstone sedan tidigt 1700-tal. År 1961 fick en mindre del av området formellt skydd då det fridlystes som naturminne.

År 2004 utökades reservatets yta så att ytterligare bokskog och hela den värdefulla bäckdalen fick ett formellt skydd. Det östra området, som är nyckelbiotop, består av torrare skogar och hällmarker. Här finns också mindre sumpskogar och kärr med naturvärden som i huvudsak är knutna till ek och bok.

Släkting till ekoxen

I reservatet har totalt 32 ovanliga arter hittats av främst skalbaggar. En av dessa är svartoxen, en 17 millimeter lång blanksvart skalbagge som är nära släkt med ekoxen. Svartoxen lever i riktigt murken ved från gran.

Flera sällsynta lavar och svampar har också hittats. Bokskogen har en stor artrikedom av storsvampar. Vid en inventering 1987 - 88 av storsvampar hittades 169 arter i området varav en majoritet är arter som finns i lövskog.

Utvidgningen av reservatet syftar till att på sikt skapa förutsättningar för större bestånd av de skyddsvärda arterna. Detta ska ske genom begränsning av gran i lövskogarna.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tolseboda, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • framföra fordon annat än på väg
 • rida eller cykla annat än på väg
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • anordna lägerverksamhet eller tävling.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning. 

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1961, ändrat 2004
Kommun: Ronneby
Karaktär: Naturskog
Areal: 14 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat