Storemosse

Storemosse

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Storemosse har en av Blekinges största myrar. Stora delar av reservatet är blöta och svårtillgängliga.

Naturreservatet består av större delen av myren Storemosse, ett av Blekinges största myrområden. En del av den av den näringsfattiga Listersjön samt en mindre yta fastmark ingår i reservatet.

Myren innehåller både skogbevuxna och relativt öppna delar. I våtmarken finns en så kallad myrsjö, Mossegölen, och två vattenfyllda äldre torvtäkter.

Rödlistade och ovanliga arter

På fastmarken växer ek- och bokskog, samt naturskog med barrträd. Storemosse i är boplats för flera rödlistade eller ovanliga arter, som trivs i gammal skog och i myrmark. I området finns också ett rikt fågelliv.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Storemosse, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom reservatet
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1981, utvidgat 2015
Kommun: Ronneby
Karaktär: Myr, sumpskog
Areal: 172 hektar, varav 141 hektar land
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat