Sänneshult

Sänneshult

Foto: Robert Ekholm

Mellan sjön Sännen och Listersjön ligger en av de största bokskogarna i Blekinge. Blekingeleden går genom reservatet och hela området kring sjöarna Sännen och Listersjön är ett omtyckt strövområde.

Reservatet utgörs av skogsområdet mellan Listersjön och Sännen och delar av dessa sjöar, samt Bockholmen i Sännen. Högväxt bokskog med inslag av ek dominerar skogsbeståndet

Inom reservatet finns också spontant uppkommen granskog, sumpskogar med glasbjörk och äldre tallbestånd samt betesmarker och en liten slåtteräng. 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sänneshult, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • gräva upp växte
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet, t es genom närgången fotografering
 • under tiden 1 april – 15 juli beträda eller vistas inom områdena omfattande dels Bockholmen i Sännen och ett vattenområde med 50 meters bredd kring holmen, dels Tolsebodaviken med öar i Listersjön jämte landområden väster och öster om viken.
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • framföra motorbåt
 • tälta eller uppställa husvagn
 • uppankra eller förtöja båt längre tid än ett dygn
 • göra upp eld annat än på härför iordningställda platser
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare e dyl.
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • utan tillstånd från länsstyrelsen insamla skalbaggar eller fjärilar

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1981
Kommun: Ronneby
Karaktär: Bokskog, sjö
Areal: 150 hektar varav 130 hektar land och 20 hektar vatten
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000