Ryssberget

Ryssberget, vandringsled

Foto: Ingegerd Erlandsson

När du besöker naturreservatet Ryssberget får du uppleva en av landets största bokskogar. Ryssberget reser sig mer än 150 meter över havet och dominerar det omgivande, relativt flacka landskapet i sydvästra Blekinge.

De äldsta kända spåren efter människor på Ryssberget är gravar från bronsåldern, cirka 1 800 till 500 år före vår tideräkning, men på det angränsande slättlandet finns fornlämningar som daterats ända tillbaka till jägarstenåldern.

Viktigt område

Ryssberget har allt sedan forntiden varit ett viktigt område för lokalbefolkningen. Där har man tagit ved och virke, jagat och odlat, låtit kreatur beta och svin böka, man har. Synliga spår från äldre tiders användning av markerna är bland annat odlingsrösen och stenhägnader. Det finns även hålvägar, en fornlämning som består av en fåra i marken där en forntida väg gått fram. Fåran har bildats av slitage från hovar, klövar, fötter och vagnshjul.

Naturskönt vandringsområde

Den södra delen är genom sin naturskönhet och bra vandringsstigar lättillgänglig för friluftslivet. Här finns också några markerade vandringsleder. Blekingeleden går genom reservatet.

En av Sveriges största bokskogar finns på Ryssberget. Andra vanliga trädslag i reservatet är ek och avenbok. De träden är ofta gamla och växer i strandvallarna där marken inte är tillräckligt bördig för boken. På de magraste, brantaste klipphällarna växer tall och utmed ett fuktstråk i söder finns en sumpskog med mycket al. På de gamla bokarna växer en stor mängd lavar och mossor.

Blekinges fyra hackspettsarter

I ihåliga träd lever också ett stort antal insekter, varav en del är ovanliga. Floran på den magra marken är ganska fattig, i en del partier växer dock harsyra och blåsippa.

Blekinges fyra hackspettarter häckar på Ryssberget. En av dessa är den ovanliga mindre hackspetten som har minskat kraftigt i antal under de senaste decennierna. De övriga tre arterna är stor hackspett, gröngöling och vitryggad hackspett.

Typiska skogsfåglar på i reservatet är grönsångare, stenknäck, bergfink, bofink, blåmes och nötskrika.

Rovfåglar

I skogarna finns gott om mat för våra rovfåglar och i Ryssberget häckar ormvråk, duvhök, glada och bivråk samt den nattaktiva kattugglan. Rådjur, älg, hare, räv och grävling bor i skogen.

Ryssbergets berggrund består av så kallade metavulkaniter som är cirka 1 700 miljoner år gamla och därmed några av Blekinges äldsta bergarter. När inlandsisen försvann för cirka 14 000 år sedan samlades smältvattnet i Östersjöbassängen och bildade Baltiska Issjön, vars yta nådde som högst när all is i södra Sverige var smält och landmassan fortfarande var nedtryckt. Denna nivå kallas högsta kustlinjen och når på Ryssberget 57 meter över havet. Allteftersom landet höjde sig kom nya områden upp i strandzonen. Det fina materialet tvättades ur genom vågornas erosion och transporterades ut i havet. Det grövre materialet ligger kvar samlat i strandvallar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ryssberget, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, röjningsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, eller bortföra död ved från skogsmarkerna
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, gräva upp växter, annat än för vetenskapliga undersökningar och då först efter tillstånd från Länsstyrelsen
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt så att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • medföra okopplad hund, annat än vid jakt eller för eftersök, eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld, annat än på särskilt iordningställd grillplats markerad med skylt
 • framföra cykel eller motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn och då endast på iordningställd parkeringsplats
 • på störande sätt använda radio, bandspelare, cd-spelare eller därmed jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Kommun: Sölvesborg
Karaktär: Bokdominerad ädellövskog, postglaciala strandvallar, friluftsliv
Areal: 126 hektar
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen, 010-224 00 00
Skyddsområde: Natura 2000