Mörrumsåns dalgång

Mörrumsån forsar nedströms bron vid Åkarp

Foto: Ingegerd Erlandsson

Naturreservatet Mörrumsåns dalgång är ett stort och avlångt reservat. När du besöker dalgången upplever du gamla kulturmarker, artrika lövskogar och urskogsliknande tallskog, men framför allt den fiskrika Mörrumsån som i långa tider varit områdets livsnerv.

Dalgången har varit befolkad sedan lång tid tillbaka och de äldsta fynden är daterade till stenåldern. Inom reservatet finns många kulturhistoriska lämningar från senare tider.

Lång mänsklig historia

På några platser i ån finns lämningar efter byarnas fasta fisken. Andra lämningar med direkt anknytning till ån är kvarnar och sågar, samt från senare tid även fabriker och vattenkraftanläggningar.

I bymarkerna finns spår efter äldre tiders markanvändning. Här hittar du ruinlämningar, hamlingspräglade ädellövträd, där man använt grenar och blad till foder för djuren, odlingsterrasser, odlingsrösen, stenmurar, fägator och gamla väg- och stigsystem. I reservatets sydvästra delar gick förr järnvägen mellan Karlshamn och Vislanda.

Åslåttermader - en historisk marktyp

I Härnäs finns ett intressant område på strax över sju hektar med åslåttermad. En slåttermad har återkommande översvämningar när vattennivån i ån stiger. Översvämningarna sker framförallt under vintern. Marktypen har lång tradition som fodermark i det gamla jordbrukssamhället. Här skördade man hö åt djuren och höll betesdjur.

God slåtterskörd

Skörden blev oftast god tack vare gödslingen från vattnet som översvämmade området. När vattnet översvämmar madområdet avsätts näringsämnen och partiklar. Det ger bördigare mark och renare vatten. Ännu idag används marken för höskörd och betas efter skörden av med får och nötkreatur.

Artrik å i dramatiskt landskap

Mörrumsån är Blekinges största och ett av Sveriges artrikaste vattendrag. Ådalen följer sprickzoner i den gnejsdominerade urberggrunden. Mellan Hemsjö och Åkeholm finns lodväggar, kraftiga sluttningar och blockbranter. Nivåskillnaden mellan ån och höjderna är upp emot 50 meter. Här faller ån drygt 30 meter och här finns ett flertal forspartier.

Ner mot Svängsta vidgar sig ådalen, vattnet flyter lugnare och åns fallhöjd är mindre än 10 meter.

Lax och utter

Mörrumsån är känd för sitt goda lax- och havsöringsfiske. För att gynna fiskeförekomsten har så kallade faunapassager, konstgjorda forsar, byggts vid de båda Hemsjökraftverken. Nu kan lax och havsöring leka ända upp till Fridafors, vid Smålandsgränsen.

Svamp som liknar igelkott

På höjderna breder urskogsliknande tallskog ut sig här har du en fantastisk utsikt. I lövskogarna längs ån finns många sällsynta arter av lavar, mossor och svampar, till exempel igelkottsröksvamp. De gamla träden är en fin miljö åt insekter och fåglar.

Typiska fågelarter längs Mörrumsån är forsärla, strömstare och storskrake, men här förekommer även den ovanligare kungsfiskaren. På senare år har utter observerats i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mörrumsåns dalgång, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar, som till exempel odlingsrösen, stenmurar, fägator, hålvägar, äldre lämningar efter byggnader eller fasta fisken
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar eller bortföra död ved från skogsmarkerna
 • fånga eller insamla djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • inplantera för området främmande växt- och djurarter, eller för trakten genetiskt främmande raser/typer
 • göra upp eld, med undantag för eldning på grillplatser som är upplåtna för ändamålet eller i spritkök och gasolkök
 • framföra motorfordon utanför vägar upplåtna för motorfordonstrafik, annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
 • framföra cykel annat än på vägar
 • rida eller köra med häst annat än på för motorfordonstrafik upplåtna vägar (Med tillstånd från markägaren får dock ridning ske på markvägar eller marker som enligt fastställd skötselplan angivits som kultiverade fodermarker eller åkrar.)
 • tälta i hagmarker, på slåtter- eller åkermarker. I skogsmarker är tältning tillåten enligt allemansrättsliga regler
 • ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn och då endast på iordningställd parkeringsplats.
 • varaktigt lägga upp båt eller annan farkost annat än på för ändamålet upplåtna platser.
 • Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:
  plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, gräva upp växter, annat än för vetenskapliga undersökningar och då först efter tillstånd av Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Cykelled
 • Eldplats
 • Parkering
 • Toalett
 • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2008
Kommuner: Karlshamn och Olofström
Karaktär: Sprickdalslandskap, ådal, Mörrumsån, lövskog, naturbetesmark, slåttermad, kulturhistoria, friluftsliv
Areal: 299 hektar, varav 245 hektar land och 54 hektar vatten
Markägare: E.ON, Privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version
Länk till krysslista för Blkeinges naturreservat, pdf