Mölleryd

Mölleryd

Foto: Robert Ekholm

När du besöker naturreservatet Mölleryd får du uppleva en oexploaterad del av Johannishusåsarna. Mölleryd ligger cirka 2 kilometer väster om Johannishus slott. Reservatet består av en skogsbevuxen rullstensås med stora geovetenskapliga värden.

De fyra naturreservaten i området, Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus åsar kan med fördel ses i ett sammanhang som ett landskap av stort geologiskt intresse.

Ökad din kunskap om inlandsisen

För en ökad förståelse om inlandsisens påverkan på landskapet kan du med fördel studera de fyra reservaten under en rundtur. I trakten började landisen smälta av för cirka 14 500 år sedan och den uppdämda Baltiska issjöns högsta kustlinje låg på 65 meter över nuvarande havsnivå.

Landskap format av inlandsisen

Naturreservaten är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod när inlandsisens smälte. Möllerydsåsen är en cirka 3 kilometer lång ryggformad rullstensås som sträcker sig i nordsydlig riktning.

Åsen är en isälvsavlagring som bildats i en istunnel eller i en öppen isspricka där moränmaterialet i form av sand, grus och sten har transporterats, sorterats och avsatts av smältvattnet från inlandsisen.

Åsen är skogsklädd och i närheten av åsen finns av åker, betesmark och barrskog. Den södra delen som är belägen under den gamla issjöns kustlinje är flack och glest bevuxen med tall. Norrut blir åsen mer getryggsformad, eftersom den aldrig har påverkats av havet. Den når en höjd på över 10 meter över den omgivande terrängen.

Öppet landskap som försvunnit

På den östra sidan, upp till Äskekärret, växer blandskog av ek och gran med inslag av hassel. Här växer även stora ekar och bokar med vida kronor. Det är bevis för ett tidigare mer öppet landskap.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mölleryd, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Gräva eller på annat sätt skada naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp växter skada levande eller döda träd eller buskar
  • störa djurlivet
  • medföra ej kopplad hund
  • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1982
Kommun: Ronneby
Karaktär: Skogsbevuxen rullstensås, geologiskt besöksobjekt
Areal: 22 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen