Listershuvud

Listerhuvud

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Listershuvud är ett skogklätt berg som höjer sig över den omgivande jordbruksmarken. Toppen ligger cirka 80 meter över havet och här har du en vidsträckt utsikt över Hanöbukten och Listerlandet. När du besöker området får du även en ”lektion” i geologi från istid till nutid.

För 75 till 65 miljoner år sedan var berget och andra på Listerlandet öar i ett varmt hav. De kalkhaltiga sedimenten som då avlagrades på havets botten ligger djupt under dagens marknivå, men påverkar än idag växtligheten och markförhållanden.

Från högsta kustlinjen, som här ligger på 55-metersnivån, och ner till strandkanten finns en serie strandvallar från olika stadier i Östersjöns utveckling.

En naturstig med informationsskyltar finns för dem som vill lära sig mer om det geologiska förloppet, från istiden till nutid. Den översta strandformationen är Litorinavallen. Ovanför denna finns en stor avenbokskog, troligen den största i Sverige. Avenboken är ett av de sist invandrade lövträden efter istiden.

Fornlämningar som stensättningar finns dels vid Listershuvud, dels vid Getabjär. I närheten finns även en hällgröpning i ett block.

Fågellivet i lövskogen

Förutom avenbok växer även bokskog i reservatet. Fågellivet i lövskogen är särpräglat med bland annat ett stort bestånd av stenknäck och regelbunden förekomst av mindre flugsnappare. Inom området finns en stor stam av rådjur.

Betesmark och åkermark

Stora delar av Listershuvud har förr använts till utmarksbete, betesmark utanför gårdarna. En stor del av reservatet bestod då av trädfattiga marker, präglade av de betande djuren. Man odlade även jorden nära bergets topp.

Under många år har de flesta betesmarkerna lämnats för att växa igen. I naturreservatet har en del av dessa betesmarker återställts för att bevara den storslagna utsikten från Listershuvuds topp, och för att gynna växt- och djurliv. I betesmarkerna finns förutom enbuskar också ovanligare buskar som olvon och berberis.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Listershuvud, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • störa djurlivet
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida annat än på skogsvägar eller stigar som enligt skötselplanen är tillåtna att rida på
 • cykla annat än på vägar
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt.

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Parkering
 • Rastplats
 • Stig
 • Toalett
 • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1993
Kommun: Sölvesborg
Karaktär: Berg med ädellövskogar, betesmarker, postglaciala strandvallar
Areal: 600 hektar, varav 475 hektar land och 125 hektar vatten
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version
Länk till krysslista för Blkeinges naturreservat, pdf