Käringahejan

Vy över höstlandskap i Käringahejan

Foto: Ingegerd Erlandsson

Naturreservatet Käringahejan ligger i Mörrumsåns dalgång. Här upplever du hur dalgången störtar brant ner mot ån. Här finns fina vandringsleder genom det vildmarksliknande området med naturskog. Utmed stränderna finns vackra rastplatser. Här finns också spår av människans aktiviteter som rester av gamla kvarnar och en benstamp.

Utmed ån finns mindre rester av tidigare slåtter- och betesmarker. Man har också utnyttjat vattnets kraft. I områdets södra del finns en benstamp från 1877. Här krossades benmjöl som användes för växtgödning.

Benstamp och takspån

Benstampen var i drift till 1914, sedan tillverkades takspån och även lådor. Byggnaden är idag restaurerad. Utmed ån finns gott om kulturhistoriska lämningar till exempel flera kvarngrunder.

Artrik å och naturskog

Mörrumsån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag, internationellt känd för sitt laxfiske. Ån rinner genom en sprickdal och på långa sträckor forsar vattnet skummande fram. Utmed ån finns mindre rester av tidigare slåtter- och betesmarker. En mad intill ån sköts fortfarande med slåtter varje år.

I de branta sluttningarna växer naturskogar med tall, bok och ek. Där skapar den hög luftfuktigheten, död ved och gott om gamla träd goda förutsättningar för artrika miljöer. På små öar växer ek- och askdominerad skog som regelbundet översvämmas vid högvatten.

Mörrumsån rinner förbi Käringahejan

Foto: Ingegerd Erlandsson

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Käringahejan, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra uppe eld annat än på anvisad plats
 • på störande sätt använda radio, grammofon, cd-spelare eller dylikt
 • använda området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig utrustning
 • rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar
 • anordna kanottävlingar.

Serviceinformation

 • Cykelled
 • Eldplats
 • Parkering
 • Rastplats
 • Stig
 • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Kommuner: Karlshamn och Olofström
Karaktär: Sprickdal med å, ädellövskog, barrskog, svämlövskog, slåttermad, betesmark, friluftsliv, kulturmiljö.
Areal: 140 hektar, varav 118 hektar land och 22 hektar vatten
Markägare: Staten, Sydkraft och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version
Länk till krysslista för Blkeinges naturreservat, pdf