Jordö

Hällmark, Jordö naturreservat

Foto: Ingegerd Erlandsson

I naturreservatet får du uppleva en mosaik av ädellövskog som domineras av ekar. I närheten av hällmarkerna finns även gammal och mycket grov en.

Här finns många arter av jord- och hällmarkslevande lavar. Ett flertal rödlistade arter av lavar, svampar och vedinsekter har hittats i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Jordö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning.
 • medföra lös hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar
 • fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller liknande.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2011
Kommun: Ronneby
Karaktär: Ädellövskog, hagmark, hällmark
Areal: 22 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat