Järnavik

Vita kor på bete i Järnavik

Foto: Robert Ekholm

När du besöker Järnavik får du uppleva ett variationsrikt område med en rik flora, omväxlande topografi, fina strövstigar och en intressant historia.

Bergen stupar brant ner mot viken. Namnet Järnavik kommer av det medeltida ordet ”hjerna” som betyder ”hjässa” eller ”höjd”. På den västra udden finns flera strövstigar. Från bergen får du en storslagen utsikt över fjärden. Blekingeleden går genom reservatet och har etappmål vid den kommunala badplatsen.

Hamn från medeltiden

Järnavik är en av de bästa naturliga hamnarna vid Blekingekusten. Redan på medeltiden lastade och lossade tyska och holländska fartyg sina varor här. Trävaror, oxhudar och tjära från Småland skeppades ut från Järnavik. Under 1800-talet blomstrade hamnen, men den tiden är nu förbi. Kvar finns det gamla hamnmagasinet från segelskutornas tid.

Typiskt kustområde

Järnaviks naturreservat är ett typiskt kustområde i mellersta Blekinge. Det är starkt kuperat, med kala klippor, hällmarker, ädellövskog och betespräglade öppna partier.

I ädellövskogen, i reservatets norra delar, växer ek, lind, lönn, bok, avenbok och alm. Buskskiktet består främst av hassel, men även hagtorn, en, slån och olika rosor växer här

Gott om blommor

På marken växer bland andra vitsippa, liljekonvalj, blåsippa, skogsbingel och svalört. Södra delen av reservatet är kargare och runt berghällarna som slipats av inlandsisen växer backmåra, gul fetknopp och styvmorsviol.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Järnavik, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • släppa hund fri inom området
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på r avsedda vägar
 • parkera annat än på härför iordningställda platser.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1971
Kommun: Ronneby
Karaktär: Lövskogskust, hällmarker, strandängar, havsvikar
Areal: 151 hektar, varav 94 ha är land
Markägare: Ronneby kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Natura 2000